Sökning: "Pålning"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Pålning.

 1. 1. Systemberäkning för långa pålar : En analys av samspelet mellan jordens och pålars styvhet genom friktion i axiell led

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Elias Kazi-Tani; Amaria Kazi-Tani Lindgren; [2019]
  Nyckelord :påle; jord; axiell led; tryckkraft; deformation; FEM; finita elementmetoden; MATLAB; styvhet; fjädrar; friktion; brottgränstillstånd;

  Sammanfattning : Sveriges geologi består mestadels av lös lera vid markytan följt av hård morän och hård berggrund på botten. Lös lera är inte gynnsamt vid grundläggning av konstruktioner pga. sättningar, dessa förhindras genom att påla ned till den hårda grunden. LÄS MER

 2. 2. Klimatanpassning- Fastighetsägares möjligheter att vidta gemensamma åtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sofie Persson; [2018]
  Nyckelord :Klimatanpassningsåtgärd; markavvattning; vattenverksamhet; gemensamhetsanläggning; miljöbalken; lagen om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet; Technology and Engineering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As a result of climate change, our society will need to start to adapt to the changing conditions. With these changes the risk of floods, races, spills and erosion along the coasts, lakes and streams of Sweden will increase. LÄS MER

 3. 3. ETT KALLBADHUS FUNKTIONER OCH BYGGTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR DET NORDISKA KLIMATET

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Sofia Jonsson; Terese Dahlgren; [2018]
  Nyckelord :Kallbadhus; Pålning; Grundläggning; Byggtekniska lösningar i det nordiska klimatet; Funktioner inom kallbadhus; Byggmaterial reaktion med vatten;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this work is to investigate what knowledge there is to gather about choices of functions and construction solutions for a cold bath building. Recommended solutions for piling as the foundation suitable for the Nordic climate will be presented in order to prevent more cold baths to demolish. LÄS MER

 4. 4. BIM I TOTALENTREPRENAD: PROJEKTERINGENS INFORMATIONSLEVERANSER FÖR PRODUKTIONENS GRUNDLÄGGNING

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Frans Lindell; [2017]
  Nyckelord :BIM; building information modelling; process mapping; IDM; information delivery; LOD; level of detail; level of development; BIM; Byggnadsinformationsmodellering; processkartläggning; IDM; informationsleverans; LOD; detaljeringsnivå; utvecklingsnivå;

  Sammanfattning : Syfte: Byggsektorn karaktäriseras av att till stor del bestå av temporära projektorganisationer med mycket samarbete mellan discipliner men utan någon vidare processkontinuitet mellan de unika projekten. Det finns ett stort fokus på tid och omedelbar handling som en del av aktörernas referensram och varje aktivitet och nytt arbetssätt bör ge omedelbara fördelar i form av tidsvinster och effektivare utförande för att villigt accepteras. LÄS MER

 5. 5. Åtgärdsplan mot sättningsskador : En allmän jämförelse mellan pålning- och geopolymermetoden.

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Israel Leyton; [2017]
  Nyckelord :Settlement damages; piling; geoplymer metohd; foundation reinforcements; Sättningsskador; pålning; geopolymermetoden; grundförstärkningslösningar;

  Sammanfattning : Efterfrågan av grundförstärkningsarbeten har ökat markant och blir alltmer vanligare runtom i världen. I dagsläget finns ett flertal lösningar till sättningsskador, och likaså även deolika faktorerna som avgör vilken som är lämpligast att använda. LÄS MER