Sökning: "PAH ämnen"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden PAH ämnen.

 1. 1. Hantering av släckvatten i känsliga vattenskyddsområden : En studie om räddningstjänstens möjligheter till hantering av släckvatten i ett förebyggande skede

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Caisa Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Släckvatten; vattenskyddsområden; förebyggande åtgärder; grundvattentäkt; uppsamling av släckvatten;

  Sammanfattning : Miljöproblem i samband med bränder har under de senaste åren uppmärksammats i större omfattning än tidigare. Detta beror mycket på en ökad miljömedvetenhet, strängare miljölagstiftningar och flera uppmärksammade miljöolyckor. Uppsala är Sveriges fjärde största kommun, sett till befolkningsmängd. LÄS MER

 2. 2. Fytoremediering : växter som metod för att sanera schaktmassor från föroreningar vid järnväg i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Carl Jonas Holmberg; [2020]
  Nyckelord :fytoremediering; sanering; markföroreningar; järnväg; tungmetaller; PAH; ROW; växtlistor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transport av schaktmassor till och från byggprojekt i Sverige är en kostsam del av byggprocessen och bidrar till de globala växthusgasutsläppen och förorenar vår närmiljö. Flera projekt och samarbeten arbetar med att försöka minska de transporter som är knutna till schaktmassor i Sverige. LÄS MER

 3. 3. En jämförande studie av luftkvalitet ombord fartyget M/S Aurora af Helsingborg före och efter konvertering från dieselelektrisk drift till batteridrift

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Alva Heimdahl; Emil Lilja; [2019]
  Nyckelord :Air quality; exposure; work environment; indoor environment; polycyclic aromatic hydrocarbons; nitrogen dioxide; diesel exhaust; Luftkvalitet; exponering; arbetsmiljö; innemiljö; polycykliska aromatiska kolväten; kvävedioxid; dieselavgaser;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet har varit att undersöka hur arbetsmiljön och innemiljön med avseende på luftkvalitet har förändrats ombord fartyget M/S Aurora af Helsingborg efter konvertering från dieselelektrisk- till batteridrift. Resultatet har sedan jämförts med Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden, WHOs riktlinjer och tidigare mätning på Aurora som utfördes 2014, innan konverteringen till batteridrift. LÄS MER

 4. 4. Alternativ för långsiktigt hållbar slamhantering i Tierps kommun : Ett beslutsunderlag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Per Söderberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I kommunala avloppsreningsverk renas det inkommande avloppsvattnet för att förhindra övergödning och andra olägenheter i våra vattendrag. Reningsprocessen i konventionella avloppsreningsverk består av tre steg, mekanisk, biologisk och kemisk rening. LÄS MER

 5. 5. An assessment of thermal desorption as a remediation technique for per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in contaminated soil

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Anna-Stina Lind; [2018]
  Nyckelord :Thermal desorption; per- and polyfluoroalkyl substances; PFASs; PFBA; PFPeA; PFHxA; PFHpA; PFOA; PFNA; PFDA; PFUnDA; PFBS; PFHxS; PFOS; 6:2 FTSA; 8:2 FTSA; FOSA; PCB; PAH; UPLC MS MS; Termisk rening; Per- och polyfluoralkylsubstanser; PFASs; PFBA; PFPeA; PFHxA; PFHpA; PFOA; PFNA; PFDA; PFUnDA; PFBS; PFHxS; PFOS; 6:2 FTSA; 8:2 FTSA; FOSA; PCB; PAH; UPLC MS MS;

  Sammanfattning : Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are a diverse group of persistent organic pollutants. PFASs have a wide area of applications such as stain repellent for paper, textile, furniture and industrial products such as aqueous film forming foams (AFFFs) used for firefighting. LÄS MER