Sökning: "PAH"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet PAH.

 1. 1. En jämförande studie av luftkvalitet ombord fartyget M/S Aurora af Helsingborg före och efter konvertering från dieselelektrisk drift till batteridrift

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Alva Heimdahl; Emil Lilja; [2019]
  Nyckelord :Air quality; exposure; work environment; indoor environment; polycyclic aromatic hydrocarbons; nitrogen dioxide; diesel exhaust; Luftkvalitet; exponering; arbetsmiljö; innemiljö; polycykliska aromatiska kolväten; kvävedioxid; dieselavgaser;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet har varit att undersöka hur arbetsmiljön och innemiljön med avseende på luftkvalitet har förändrats ombord fartyget M/S Aurora af Helsingborg efter konvertering från dieselelektrisk- till batteridrift. Resultatet har sedan jämförts med Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden, WHOs riktlinjer och tidigare mätning på Aurora som utfördes 2014, innan konverteringen till batteridrift. LÄS MER

 2. 2. Characterization of soil remediation workers’ dermal exposure to polycyclic aromatic compounds

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Beatrice Johansson; [2018]
  Nyckelord :Tape-stripping; PAH; dermal exposure; soil remediation; GC-MS.;

  Sammanfattning : Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are organic compounds that are composed by at least two aromatic rings. PAHs can be found in coal and petroleum, but can also be formed from incomplete combustion of for example fossil fuels, tobacco, wood and when smoking food. LÄS MER

 3. 3. Alternativ för långsiktigt hållbar slamhantering i Tierps kommun : Ett beslutsunderlag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Per Söderberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I kommunala avloppsreningsverk renas det inkommande avloppsvattnet för att förhindra övergödning och andra olägenheter i våra vattendrag. Reningsprocessen i konventionella avloppsreningsverk består av tre steg, mekanisk, biologisk och kemisk rening. LÄS MER

 4. 4. Testing of micro-fluidic systems for Raman spectroscopic measurements on biological cells

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Malin Berger; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Pulmonary Artery Hypertension (PAH) is a condition that can affect people as a consequence of infections or diseases such as lung disease, high blood pressure or pneumonia. When afflicted by these diseases, low oxygen content in the lung tissue causes the pulmonary arterial soft muscle cells (PASMC) located in the walls of the pulmonary arteries to chronically swell up. LÄS MER

 5. 5. Nitrifierande mikrobiella samhällen som indikatorer för förorenad jord : Jämförelse av den genetiska och funktionella potentialen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Linn Berkelund; [2018]
  Nyckelord :contaminated soil; copper; PAH; nitrification; microorganisms; AOA; AOB; Nitrospira; Nitrobacter; förorenad mark; koppar; PAH; nitrifikation; mikroorganismer; AOA; AOB; Nitrospira; Nitrobacter;

  Sammanfattning : I Sverige finns det ungefär 25 000 riskklassade förorenade områden samt ännu fler områden som potentiellt är förorenade. Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för olika förorenade ämnen. LÄS MER