Sökning: "PAH"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet PAH.

 1. 1. Air pollution emitted during traditional coffee ceremonies in Ethiopia, a health risk for women

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Johan Edlund; [2019]
  Nyckelord :air pollution; coffee ceremonies; Ethiopia; PAH; PM2.5; Science General;

  Sammanfattning : Indoor air pollution is a problem of great concern, estimating to cause around 2 million premature deaths, with 400.000 cases suspected to happen in Sub-Saharan Africa. In this thesis, indoor air pollution emissions associated with the Ethiopian traditional coffee ceremony has been studied as a model for cooking exposure. LÄS MER

 2. 2. Jästsvampars tillväxt i närvaro av guaiacol och m-kresol. : En del av ett bioremedieringsprojekt på Gävle Strand Etapp 3?

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Joel Vilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract [sv] I det tidigare hamn- och industriområdet Alderholmen i Gävle planeras byggnation av 600 nya lägenheter med start år 2020. Vid provtagningar påträffades höga kon-centrationer av polyaromatiska kolväten (PAH) i marken på Gävle Strand där Etapp 3 ska byggas. LÄS MER

 3. 3. Föroreningsmängder och koncentrationer i dagvattendammars sediment : påverkan från omgivande markanvändning, en studie i Gävle

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Moa Lignell; [2019]
  Nyckelord :Sediment; stormwater; land use; contaminant amount; contaminant concentration; catchment area; sediment sampling; metals; phosphorus; PAH; aliphatics; aromatics; Sediment; dagvatten; markanvändning; föroreningskoncentrationer; föroreningsmängder; avrinningsområde; sedimentprovtagning; metaller; fosfor; PAH; alifater; aromater;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport var att utreda hur föroreningsmängder och föroreningskoncentrationer i dagvattendammars sediment påverkas av markanvändningen i avrinningsområdet. Sedimentprovtagning skedde under april 2019 i tre dagvattendammar i Gävle, med olika markanvändningar: industri, villaområde samt två avrinningsområden innehållande trafik. LÄS MER

 4. 4. En jämförande studie av luftkvalitet ombord fartyget M/S Aurora af Helsingborg före och efter konvertering från dieselelektrisk drift till batteridrift

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Alva Heimdahl; Emil Lilja; [2019]
  Nyckelord :Air quality; exposure; work environment; indoor environment; polycyclic aromatic hydrocarbons; nitrogen dioxide; diesel exhaust; Luftkvalitet; exponering; arbetsmiljö; innemiljö; polycykliska aromatiska kolväten; kvävedioxid; dieselavgaser;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet har varit att undersöka hur arbetsmiljön och innemiljön med avseende på luftkvalitet har förändrats ombord fartyget M/S Aurora af Helsingborg efter konvertering från dieselelektrisk- till batteridrift. Resultatet har sedan jämförts med Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden, WHOs riktlinjer och tidigare mätning på Aurora som utfördes 2014, innan konverteringen till batteridrift. LÄS MER

 5. 5. Characterization of soil remediation workers’ dermal exposure to polycyclic aromatic compounds

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Beatrice Johansson; [2018]
  Nyckelord :Tape-stripping; PAH; dermal exposure; soil remediation; GC-MS.;

  Sammanfattning : Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are organic compounds that are composed by at least two aromatic rings. PAHs can be found in coal and petroleum, but can also be formed from incomplete combustion of for example fossil fuels, tobacco, wood and when smoking food. LÄS MER