Sökning: "PARIHS."

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet PARIHS..

 1. 1. Föräldrar Och Ledares Erfarenheter Av Föräldrastöd I Grupp

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Astrid Sångberg; Angelika Säfström; [2021]
  Nyckelord :Parent education; Child health service; experiences; implementation; nurses; Föräldrautbildning; barnhälsovård; erfarenheter; implementering; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Introduktion: Barnhälsovården i Sverige når nästan alla barn och föräldrar. Föräldrastöd är en av de viktigaste insatserna samhället kan bistå med för att minska negativa utfall hos barn och unga. LÄS MER

 2. 2. Företagshälsovårdspersonals upplevelser av den inre kontexten vid implementering av 15-metoden : en deduktiv innehållsanalys av semistrukturerade intervjuer

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Pernilla Nordkvist; [2020]
  Nyckelord :Occupational health services; implementation; alcohol problem; deductive content analysis; PARIHS; Företagshälsovård; implementering; alkoholproblem; deduktiv innehållsanalys; PARIHS.;

  Sammanfattning : Aims: The purpose is to investigate how occupational health care professionals, trained in the 15-method, experience the impact of the internal organisational context when implementing the method. Methods: The study is a qualitative semi-structured interview survey with 12 practitioners. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskors och sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med behandlingen av patienter med ben- och fotsår i primärvården

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna-Carin Jonsson; Anette Westh; [2018]
  Nyckelord :Ben- och fotsår; distriktssköterskor; erfarenheter; PARIHS-modellen primärvård; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : distriktssköterskorna och sjuksköterskorna en känsla av ensamarbete. En bristfällig dokumentation utan en vårdplan att följa resulterade till ett ostrukturerat arbetssätt. Slutsats. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors erfarenheter av vad som underlättar och hindrar evidensbaserad vård av ben- och fotsår : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Åsa Harrysson; Camilla Henriksson; [2018]
  Nyckelord :District nurses; qualitative method; leg and foot ulcers; guidelines; primary care; PARIHS model; facilitating and preventative factors; Distriktssköterskor; kvalitativ metod; ben- och fotsår; sårvårdsrutin; primärvård; PARIHS modellen; underlättande och hindrande faktorer.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av vad som underlättade och hindrade evidensbaserad vård av ben- och fotsår inom primärvården. Metod: En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta distriktssköterskor. LÄS MER

 5. 5. Implementering av bilder i kommunikation med människor på flykt – upplevelser hos personal inom neonatalvård

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Åsa Blom; Malin Karlsson; [2017-06-16]
  Nyckelord :språkbarriär; bildstöd; vårdgivare; flyktingar; implementering; language barrier; pictorial support; caregivers; refugees; implementation;

  Sammanfattning : Studien syftade till att ur ett personalperspektiv undersöka den nyligen påbörjade implementeringsprocessen av ett bildstödsmaterial på en neonatalavdelning. Fynden relaterades till det teoretiska ramverket Promoting Action on Research Implementation in Health Services (PARiHS). LÄS MER