Sökning: "PDSA-cycle"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet PDSA-cycle.

 1. 1. Ett kvalitativt rekryteringsförfarande av universitets- och högskolestudenter för examensarbeten hos en organisation. : En fallstudie med syfte att utveckla rekryteringsförfarandet av universitets- och högskolestudenter vid Stora Enso.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Matilda Dreijer; [2021]
  Nyckelord :Quality; PDSA-cycle; quality management; recruitment; change management.; Kvalitet; PDSA-cykeln; offensiv kvalitetsutveckling; rekrytering; förändringsledarskap.;

  Sammanfattning :  Many organizations are welcoming university students with their degree project or master thesis, but what does a qualitative recruitment procedure really look like when it comes to degree project and master thesis? How can an organization stand out from the crowd and attract dedicated students? What information does university students request in order to apply to a suitable project and how are employees motivated to set aside working hours for a student? In this case study, these questions are answered with the help of a combination of quality management, Lean management, change management, recruitment methods andSelf-determination theory. Through data collection from employees at Stora Enso, university and college students as well as document studies of other organizations' approaches, a qualitative recruitment process has been compiled with associated suggestions for improvement. LÄS MER

 2. 2. Kompetensutveckling, kan det utvärderas och mätas? : En fallstudie för att förbättra uppföljning av kompetensutveckling på Trafikverket Färjerederiet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Kajsa Högberg; [2021]
  Nyckelord :The cornerstone model; competence development; motivation; metrics; the PDSA cycle; continuous improvements; Hörnstensmodellen; kompetensutveckling; motivation; mätetal; PDSA-cykeln; ständiga förbättringar;

  Sammanfattning : Kompetensutveckling sker hela tiden i en organisation, både direkt och indirekt. Med direkt kompetensutveckling menas lärarledda kurser och aktiviteter och med indirekt menas den dialog som sker mellan medarbetare. För att arbeta systematiskt med kompetensutveckling krävs det att organisationen följer upp och mäter processen. LÄS MER

 3. 3. Tjänsteutveckling med fokus på kvalitet och feedback : Att lyckas som nystartat företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Fanny Wennberg; Fidelia Karnéus; [2021]
  Nyckelord :Service quality; quality; feedback; feedback loops; TQM; Knowledge management; Market orientation; Innovation; quality function deployment.; Tjänstekvalitet; kvalitet; feedback; feedbackloopar; TQM; Knowledge management; Market orientation; Innovation; kundcentrerad planering.;

  Sammanfattning : This case study was conducted in collaboration with Brito AB, which recently launched a new service, the Brito solution. It aims to find development potential for Brito AB, that find themselves in the difficult phase of asserting themselves in the market. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning och kalkylering av processer på tillverkande företag : Process-, och kostnadskartläggning av en ompackningsprocess

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Sebastian Ericsson; Matilda Kruse; [2021]
  Nyckelord :Processer; kartläggning; ompackningsprocess; inköp; paketering; kostnadskartläggning; processtider; kalkylering; påläggsprocent; PDSA-cykeln.;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to map the costs linked to a repackaging process and to investigate how a repackaging process can be cost based. The study will answer the questions below: 1.        How can a process mapping be carried out? 2.       How can a cost mapping of a process be carried out? 3. LÄS MER

 5. 5. Baksidan av dagligvaruhandeln : En undersökning i hantering av lagerhållnig

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Victor Hellholm; [2020]
  Nyckelord :5S; ABC-analysis; FMCG; Lean; Quality improvement; Warehouse optimization; 5S; ABC-analys; Dagligvaruhandeln; Kvalitetsutveckling; Lageroptimering; Lean;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med detta projekt att kartlägga och skapa förslag på förbättring av lagerläggningen vid torrvarulagret på företaget för att minska kostnader och öka effektiviteten. 1. Hur kan artiklar prioriteras för optimal lagerhållning? 2. Hur kan företaget upprätthålla god lagerhållning på lång sikt? 3. LÄS MER