Sökning: "PE"

Visar resultat 1 - 5 av 552 uppsatser innehållade ordet PE.

 1. 1. Prövning i idrott och hälsa 1 : Diskrepans bidrar till underminering av rättvis och likvärdig bedömning.

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Michael Österman; [2024]
  Nyckelord :Assessment; equitable assessment; equivalent; examination; fair; grading; PE; Physical Education; physical education and health.; Bedömning; betyg; betygsättning; idrott och hälsa; likvärdigt; prövning; rättvist.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prövningar i idrott och hälsa tycks ha ökat de senaste åren och att utforma en prövning i idrott och hälsa som ger förutsättningar att sätta ett rättvist, likvärdigt och rättssäkert betyg kan upplevas som en utmaning. Inte minst då det finns en avsaknad av såväl forskning på området som vägledande riktlinjer att förhålla sig till. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta med yoga och mindfulness i undervisningen : en kvalitativ intervjustudie med sex lärare i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Maja Bäckman; Caroline Enderin; [2024]
  Nyckelord :idrott; idrottsundervisning; skolan; grundskola; gymnasiet; yoga; mindfulness; mental träning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur idrottslärare som använder sig av yoga eller mindfulness i sin undervisning gör för att forma sin undervisning i det samt vilka möjligheter och hinder det finns med yoga och mindfulness relaterat till undervisningen. Följande frågeställningar har studien utgått ifrån: Vad lyfter lärarna som viktigt vid utformningen av sin undervisning i yoga och mindfulness? Vilka för- och nackdelar ser lärarna med undervisningen i yoga och mindfulness? Vad bör man tänka på vid undervisning i yoga och mindfulness? Studien har använt sig av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Övervikt och fetma hos elever -  idrottslärares arbetssätt att inkludera elever med                                               övervikt i idrottsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anatoli Theologou; [2024]
  Nyckelord :grading; obesity; health; physical activity; PE teacher; performance; overweight; betygsättning; fetma; hälsa; fysisk aktivitet; idrottslärare; prestation; övervikt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka idrottslärares arbetssätt att inkludera elever med övervikt i idrottsundervisningen (att göra undervisningen tillgänglig för alla). Två centrala frågeställningar ställs: (1) På vilket sätt anpassar idrottslärare undervisningen för elever med övervikt? (2) Hur betygsätts elever med övervikt? Genom en systematisk informationssökning består kunskapsöversikten av tolv primärkällor. LÄS MER

 4. 4. Doing Well by Doing Good - a Pipe Dream or Reality?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Marcus Wästlund; Marcus Delaoglou; [2024]
  Nyckelord :Private Equity; Acquisition Process; ESG; Cognitive Frames; Frame Tactics;

  Sammanfattning : Abstract: Prior research lacks definitive proof of ESG's impact on profitability, yet there's an increased demand for sustainable investments in private equity. This study investigates how private equity firms navigate ESG and financial considerations in their investments. LÄS MER

 5. 5. Gympa i jeans : En kvantitativ studie om hur idrottslärare förhåller sig till elever sominte byter om

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :John Sahlén; [2024]
  Nyckelord :Ombyte; deltagande; idrott och hälsa; enkät;

  Sammanfattning : Forthcoming essay is a study whose purpose is to investigate how different PE-teachers inprimary schools upper stages and secondary schools approach students who do not changeinto sportswear. The aspects of changing in to sportswear for PE which this essay will focuson is if students are allowed to participate without changing in to sportswear, what activitythey get to do if they do not participate, sportswears influence on the students grade as well asif the curriculum supports teachers in only letting students who change in to sportswearparticipate. LÄS MER