Sökning: "PEDAGOGERS BEMÖTANDE AV BARNS"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden PEDAGOGERS BEMÖTANDE AV BARNS.

 1. 1. Normer om kost: Pedagogers förhållningssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Frogner Emelie; Holmqvist Elin; [2024]
  Nyckelord :Förhållningssätt; förskola; normkritiskt; kön; makt; måltidssituation; normer; selektivt ätande;

  Sammanfattning : AbstractSyftet med denna studie är att undersöka hur pedagogernas normer framträder under måltidssituationer samt inom ramen för detta syfte belysa hur bemötande kring barn som är selektiva i maten ser ut. Detta kommer att göras utifrån tre frågeställningar: Vilka förhållningssätt har pedagogerna under måltidssituationen? Vilka normer blir synliga under måltidssituationen? Hur tar pedagogerna hänsyn till barns individuella behov under måltidssituationen i förskolan?     Utförandet av studien är utav en kvalitativ metod genom strukturerade observationer för att kunna besvara syftet och frågeställningarna. LÄS MER

 2. 2. Fritidshemmens verksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sandra Schädlich; Jenny Andersson; [2023-10-26]
  Nyckelord :Fritidshem; corona; rekreation; relationer; struktur; aktiviteter; lärmiljö och utmanande barn;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka vårdnadshavares, pedagogers och rektorers uppfattningar om verksamheten i fritidshem. Med våra erfarenheter kan vi se brister i verksamheten och att barns deltagande i fritidshemsverksamheten varierar, samt påvisar brister i miljön för de elever som behöver förutsägbarhet och struktur. LÄS MER

 3. 3. Anknytningens möjligheter för utmanande barns emotionella förmåga : En intervjustudie gällande pedagogers kunskap om vilka möjligheter anknytning kan ha för utmanande barns emotionella hanteringsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogik

  Författare :Emilia Sundberg; [2023]
  Nyckelord :Anknytning; utmanande barn; emotionell förmåga; anknytningsteori; sociokulturell teori; pedagoger; små barn;

  Sammanfattning : I läroplanen för förskolan (Skolverket 2018 s. 5) beskrivs det att pedagoger ska bidra barnet med förståelse för att kunna hantera sina känslor. I dagens samhälle möter pedagoger barn i förskolan från olika kulturer med olika erfarenhetsryggsäckar varav det barnet kan uppfattas utmanande av pedagoger. LÄS MER

 4. 4. “Mekar du med bilen?” : Samspelet mellan barn och pedagog i utelek ur ett sociokulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Karolina Berg; Sandra Nordström; [2023]
  Nyckelord :Bemötande; fördelning; interaktion; kommunikation; pedagoger; samspel; stöttning; utelek;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur samspelet mellan pedagog och barn hade inverkan på barns utelek ur ett sociokulturellt perspektiv. Studien som vi har genomfört är en kvalitativ studie och vår valda metod är observationer, detta med hjälp av ett observationsschema. LÄS MER

 5. 5. Att möta barn med trauma : en studie om pedagogernas uppfattningar av deras uppdrag med fokus på barn med trauma

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Madeleine Bäckstedt; Madelaine Berg; [2023]
  Nyckelord :Trauma; Inkludering; Relationellt pedagogiskt perspektiv; Traumamedveten omsorg TMO ; Uppdrag;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger kan inkludera barn med trauma och vilken kompetens förskolorna besitter för att kunna hjälpa och stödja dessa barn. Därtill undersöks pedagogers uppfattningar av sitt uppdrag gällande inkluderande arbete med fokus på barn med trauma. LÄS MER