Sökning: "PEFC"

Visar resultat 21 - 25 av 38 uppsatser innehållade ordet PEFC.

 1. 21. En enkätstudie av privata småskogsbrukares inställning till skogsbrukets certifiering

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Erik Dahlen; [2014]
  Nyckelord :skogsägare; småskaligt; skogscertifiering;

  Sammanfattning : Moelven Skog AB is currently working actively to increase the number of certified forest owners in private small-scale forestry. This study was conducted in collaboration with Moelven Skog AB and seeks to learn why private small scale forest owners not yet have certified their forestry and what should be done to increase the number of certified forest owners. LÄS MER

 2. 22. Attityder till certifieringssystemen FSC och PEFC i skogsbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Alexandra Karlsson; [2014]
  Nyckelord :FSC; PEFC; attitydundersökning; enkät; skogsägare; skogsentreprenörer; skogsföretag;

  Sammanfattning : Different groups in the forestry sector were likely to have different views regarding the responsibility for an environmentally sustainable forestry and the benefits of certification and this study aimed to examine the attitudes that existed in the forestry sector to the certification schemes FSC and PEFC. In the study a survey and a questionnaire were sent out to different groups. LÄS MER

 3. 23. Erfarenheter av uppföljning efter gallring och föryngringsavverkning för att nå kraven i miljöcertifieringssystemen FSC och PEFC

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Carl Rydé; [2013]
  Nyckelord :Forestry; Sweden; environmental certification; FSC; PEFC; follow-up; machine entrepreneur; forestry manager; timber buyer; harvest area directive.; Skogsbruk; Sverige; miljöcertifiering; FSC; PEFC; uppföljning; maskinentreprenör; skoglig förvaltare; virkesinköpare; traktdirektiv.;

  Sammanfattning : Miljöcertifieringssystemen PEFC och FSC ställer krav på uppföljning och revision för att säkerställa att kraven och kvalitén uppnås. Studiens syfte var att belysa de skogliga maskinentreprenörerna och förvaltarnas/virkesinköparnas erfarenheter av arbete med uppföljning inom miljöcertifierat skogsbruk. LÄS MER

 4. 24. Biomass or Biomess?: Examining sustainability schemes as way to address stakeholder concerns over the use of forest biomass

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Charlotte Ulrike Sluka; [2012]
  Nyckelord :Renewable energy; woody biomass; sustainability certification; stakeholder opinions; utilities; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Stakeholders are voicing concerns over the social and environmental impacts of components of Europe’s renewable energy strategy that will significantly increase the region’s demand for forest biomass. Energy companies must address these concerns if they are to manage financial, reputational, regulatory and competitive risks. LÄS MER

 5. 25. Skogsbruksplanen och dess inverkan på den skogliga aktiviteten hos enskilda skogsägare i norra Sverige

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Johan Alm; [2012]
  Nyckelord :Skogsägarförening; Certifiering; Privatskogsbruk; Uthållighet; Småskaligt; Forest Owners Association; Certification; Private Forestry; Sustainability; Small-scale; forestry;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är utfört på uppdrag av skogsägarföreningen Norra Skogsägarna (Norra) för att undersöka om innehavet av en uppdaterad skogsbruksplan har något samband med hur stor andel av den produktiva skogsarealen där avverkning och skogsvård årligen sker hos enskilda skogsägare i norra Sverige. Analyserna baserades på enkätsvar, data från skogbruksplaner, uppgifter om utförda avverkningar enligt Norra skogsägarnas verksamhetssystem NOVA, samt offentlig statistik från Skogsstyrelsen och data från Riksskogstaxeringen. LÄS MER