Sökning: "PH värde påverkan på växter"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden PH värde påverkan på växter.

 1. 1. Naturalistiska perennplanteringar på gröna tak med biokol i substratet : en undersökning om biokolets påverkan av potentiella växtval på gröna tak, samt hur ekologi och design kan samverka för att skapa mer hållbara planteringar

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Carin Wincent; [2020]
  Nyckelord :naturalistisk plantering; biokol; gröna tak; substrat; ekologi; design; perennplantering; växtbäddsscenario; potentiella växtarter;

  Sammanfattning : Gröna tak kan generera många välbehövda ekosystemtjänster och vara en av lösningarna för att hantera de klimatförändringar vi står inför. De kan också ha en positiv och lugnande inverkan på oss människor i den stressade värld vi lever i. LÄS MER

 2. 2. Strukturkalkning av åkermark : ett sätt att minska jordbrukets bidrag till eutrofiering av vatten

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Henrik Roth; [2018]
  Nyckelord :strukturkalkning; eutrofiering; fosfor;

  Sammanfattning : In this review article, the effect of structural liming on clay soils, which have a high leakage potential for phosphorus (P), was analyzed. The purpose was to investigate structural liming as a method to reduce the impact of agriculture on eutrophication of water sources. LÄS MER

 3. 3. Vildkaniner som naturvårdare? : En studie om hur kaniner påverkar pH, mängden öppen sand och vegetation på en sandstäpp i sydöstra Skåne.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emmy Norrman; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sandstäpp, eller ”xeric sand calcareous grasslands”, är en starkt hotad naturtyp i Sverige. Sandstäpp hyser många unika och sällsynta växter som kräver bland annat högt pH-värde och uppbrutet vegetationstäcke. De största hoten mot sandstäppen är försurning och igenväxning. LÄS MER

 4. 4. Askans inverkan på beläggningstendensen i ett biobränsleeldat kraftvärmeverk och växtplatsens påverkan på askegenskaperna

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Soil Sciences

  Författare :Sofia Ericson; [2005]
  Nyckelord :biobränsle; aska; kraftvärmeverk; beläggning;

  Sammanfattning : This report was written by Sofia Ericson and describes the degree thesis with the title: "Connections between the growing site of bio fuel, the chemical composition of bio fuel ash and the deposit growth in a bio fuel fired boiler." The purpose of this degree thesis was to avoid melted deposit growth in the bio fuel fired boiler at ENA Kraft in Enköping. LÄS MER