Sökning: "PIRALRAT POTHONG"

Hittade 1 uppsats innehållade orden PIRALRAT POTHONG.

  1. 1. Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda äldre i hemmet i livets slutskede

    Magister-uppsats,

    Författare :PIRALRAT POTHONG; DUANGPORN SRIJANTHAVONG; [2017-02-21]
    Nyckelord :palliativ vård; äldre; hemsjukvård; sjuksköterskans erfarenhet; värdig död;

    Sammanfattning : Background: Ageing is a natural part of life and the older population is increasing. Manyelderly people choose to die at home. LÄS MER