Sökning: "PT nivå"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden PT nivå.

 1. 1. Processbarhetsteorin tillämpad på elevers skriftliga produktion : En studie baserad på nyanländas elevtexter i högstadiet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Frida Hansson; [2019]
  Nyckelord :Processbarhetsteorin; Processability Theory; Svenska som andraspråk; Förberedelseklass; Högstadiet; Nyanlända; Individanpassning; Pedagogik;

  Sammanfattning : Det är vanligt att elever befinner sig på olika kunskapsnivåer i en undervisningsgrupp och för att ta reda på vilka nivåer de befinner sig på går det att tillämpa Processbarhetsteorin. Det är en teori utformad av Manfred Pienemann för att studera hur inlärare processar grammatiska strukturer. LÄS MER

 2. 2. PT-nivåer på SFI : I jämförelse med grammatikbedömning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Ann-Sofie Fridell; [2019]
  Nyckelord :SFI; processbarhetsteorin; grammatikbedömning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att beskriva vilken grammatisk språknivå elever uppnår på kurs B, C och D på SFI inom ramen för studieväg 2. Grammatisk språknivå beskrivs och analyseras med utgångspunkt i processbarhetsteorin och elevernas uppnådda PT-nivå i fri produktion jämförs med elevers grammatikbedömningar. LÄS MER

 3. 3. Processbarhetsteorin som bedömningsverktyg : En jämförande studie utifrån Processbarhetsteorin och Läsbarhetsindex

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lisa Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :Processbarhetsteorin; Processbarhetshierarkin; Processbarhet; kognitiv språklig utveckling; Läsbarhetsindex; LIX;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöks 16 elevtexter ur de nationella proven inom Svenska För Invandrare, SFI för att ta reda på sambandet mellan texternas språkliga nivå enligt Processbarhetsteorin, texternas LIX, texternas betyg och elevernas respektive kurs. Det är en jämförande studie och frågeställningen är: vilket samband finns mellan elevtexternas språkliga nivå enligt Processbarhetsteorin, texternas Läsbarhetsindex, texternas betyg och elevernas respektive kurs och studieväg? I resultatet framkommer att inget samband finns mellan elevens språkliga nivå enligt PT, textens LIX och elevens kurs och studieväg. LÄS MER

 4. 4. SFI-elevers uppnådda Processbarhetsnivåer i morfologi- och ordföljd. En undersökning av Processbarhetsteorins inlärningsgång och informanternas morfologiska och syntaktiska utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Attila Czaholi; [2017]
  Nyckelord :Lexikal variation; morfologisk variation; Processbarhetsteorin; uppnådda PT-nivåer i morfologi och syntax.;

  Sammanfattning : Studiens ena syfte var att undersöka vilka PT-nivåer i morfologi och syntax som processas av 66 SFI-elever som läste SFI på olika nivåer, att undersöka om de processar samma PT-nivåer i morfologi och syntax med avsikt att utforska ifall inlärarnas morfologiska och syntaktiska utveckling sker i samma takt eller ej. I studien undersöktes också det implikationella förhållandet mellan de olika strukturerna tillhörande de olika PT-nivåerna. LÄS MER

 5. 5. Associationer mellan kognitiv nivå, beteendeproblem och att vara för tidigt född

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lisen Högbom; Sofia Mellerby; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Barn födda för tidigt (gestationsålder, GA < 37) löper ökad risk för kognitiva nedsättningar, emotionella problem och beteendeproblem. För att undersöka möjliga skillnader och samband beträffande kognitiv nivå och beteendeproblem jämfördes testresultat från Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-IV) och Child Behavior Checklist (CBCL) mellan för tidigt födda barn (PT) (n= 51, GA 22-34) och barn födda efter fullgången graviditet (FT) (n=57, GA 40 +/-2), i åldern 7-8 år. LÄS MER