Sökning: "Packaging gender"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Packaging gender.

 1. 1. Har du mens eller? : Mensskyddsförpackningar och genus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Design och formgivning

  Författare :Matilda Björnsdotter; [2018]
  Nyckelord :Period; menstruation; transperson; non-binary; feminine; masculine; norm criticism; critical design; packaging design; Mens; menstruation; transperson; ickebinär; feminin; maskulin; normkritik; kritisk design; förpackningsdesign;

  Sammanfattning : Problemet jag valde att utgå ifrån var att en stor del av de produkter vi använder marknadsförs på ett väldigt stereotypt sätt till män eller kvinnor, vilket resulterar i att de som inte passar in i tvåkönsnormen utesluts. Mitt syfte under projektets gång blev därför att undersöka och i slutändan belysa och kritisera problemet på ett passande sätt. LÄS MER

 2. 2. Hudvårdsprodukter och genus - Formgivning av en visuell identitet för ett fiktivt varumärke med fokus på genus inom hudvårdsbranschen, avseende färg, form och förpackning.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Sara Pärlefalk; Bianke Swart; [2017]
  Nyckelord :genus; hudvård; könsstereotyper; varmumärkesprofilering; visuell identitet; normer; förpackningsdesign; formgivning;

  Sammanfattning : Studien som följer syftar till att ta fram ett förslag på en visuell identitet för ett fiktivt hudvårdsvarumärke, som upplevs könsneutral och erbjuder produkter till en yngre målgrupp. Med könsneutral menas att varumärke inte upplevs rikta sig till ett specifikt kön. Fokus i studien är färg, form och förpackning. LÄS MER

 3. 3. Menstruella klichéer - En visuell diskursanalys om hur visuella attribut påverkar föreställningen om menstruation.

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Emma Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Packaging design; Menstruation; Sanitary protection; Gender; Discourse; Förpackningsdesign; Mensskydd; Genus; Diskurs;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras nio stycken förpackningar för bindor från tre olika varumärken; Always, Ica och Libresse. Detta för att se hur de visuella attributen påverkar föreställningen om menstruation och den menstruerande personen. LÄS MER

 4. 4. Nyckeln till framgångsrik miljökommunikation på livsmedelsförpackningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Evelina Hultqvist; Anna-Sofia Frank; [2016]
  Nyckelord :emotional appeal; rational appeal; green marketing; green involvement; willingness to buy; packaging design; emotionella anspråk; rationella anspråk; grön marknadsföring; miljöengagemang; köpbenägenhet; förpackningsdesign;

  Sammanfattning : Författare: Evelina Hultqvist och Anna-Sofia FrankHandledare: Ulf AagerupExaminator: Klaus Solberg SøilenKurs: Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi 15 hp, Internationella Marknadsföringsprogrammet, Högskolan i Halmstad, VT 2016.Rapportens namn: “Nyckeln till framgångsrik miljökommunikation på livsmedelsförpackningar”. LÄS MER

 5. 5. Förpackningsdesign i genusperspektiv : En granskning av duschcremesförpackningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Melinda Sjödin; [2015]
  Nyckelord :Design; packaging design; shape; color; gender; target group; Design; förpackningsdesign; form; färg; genus; målgrupp;

  Sammanfattning : Färg och form kan bidra till att skapa uppmärksamhet, förmedla budskap ochskapa känslor som i sin tur kan öka sannolikheten av att kunden genomförköpet. Förpackningens färg och form bör synkronisera för att budskapen inteska motsäga varandra, och det är mycket viktigt att designen lämpar sig tillmålgruppen. LÄS MER