Sökning: "Pain assessment"

Visar resultat 1 - 5 av 369 uppsatser innehållade orden Pain assessment.

 1. 1. Upplevelsen av postoperativ smärta, smärtskattning och efterföljande smärtlindring

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emilia Mörse; [2022-01-13]
  Nyckelord :Patientens upplevelse; smärtlindring; smärtskattning; postoperativ smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund, smärta är en subjektiv upplevelse vilket innebär att människor upplever smärta olika. Smärta påverkar inte enbart individen genom ett försämrat välmående och ökat lidande, utan även samhället genom högre kostnader och längre vårdtider. LÄS MER

 2. 2. ”Bedömning och lindring av fysisk smärta inom palliativ vård - Sjuksköterskans perspektiv”

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cajsa Engberg; Martina Stolt-Eriksson; [2022-01-04]
  Nyckelord :sjuksköterskans perspektiv; smärta; smärthantering; smärtbedömning; palliativ vård; omvårdnad; palliativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Palliativ vård är en del av sjuksköterskans ansvarsområde och något sjuksköterskan bör ha kunskap kring. Sjuksköterskans ansvar handlar bland annat om att skapa så god livskvalitet som möjligt både för patient och närstående, vilket görs bland annat genom symtomlindring. LÄS MER

 3. 3. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att tolka smärta hos sederade respiratorvårdade patienter : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Maijanen; Beatrice Söderqvist; [2022]
  Nyckelord :Critical care nurse; intensive care unit; pain; ventilator; responsibility; assessment; Intensivvårdssjuksköterska; intensivvård; smärta; respirator; ansvar; bedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mekanisk respiratorbehandling är en den mest använda kortsiktiga livsuppehållande interventionen och den vanligaste behandlingsformen inom intensivvården och syftar till att understödja och stötta andningssvikt. Smärta är en vanlig upplevelse hos patienter som vårdas inom intensivvårdsavdelen och som behandlas med mekanisk ventilation, inte bara för själva respiratorbehandlingen utan även för de undersökningar och behandlingar som pågår samtidigt. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av postoperativ vård och smärthantering : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Jonas Karjalainen; Josefin Larsson; [2022]
  Nyckelord :experiences; pain assessment; pain management; postoperative pain; qualitative method;

  Sammanfattning : Background: Postoperative pain is a global issue. Although knowledge of the issue is well known and measures have been taken to reform the care, a large proportion of surgical patients experience severe postoperative pain. Without adequate pain relief, recovery might be postoperatively inhibited or prolonged. LÄS MER

 5. 5. Personers upplevelser av att leva med psoriasis : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linn Olsson; Loke Nordström; [2022]
  Nyckelord :Anxiety; Depression; Experiences; Psoriasis; Stigmatization; Depression; Psoriasis; Stigmatisering; Upplevelser; Ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund Psoriasis är en genetisk hudsjukdom som påverkar både den fysiska och psykiska hälsan. Sjukdomen ger röda och fjällande hudutslag, som uppstår på grund av en för snabb tillväxt av hudceller och en låggradig inflammation i kroppen. Det är vanligt att sjukdomen går i skov som kan utlösas av stress eller infektioner. LÄS MER