Sökning: "Palermo Protocol"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Palermo Protocol.

 1. 1. Interpreting the Palermo Protocol : Common State Practice?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Ebba Nermark; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Människohandel: En analys av det folkrättsliga regelverkets tillräcklighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Eva Malm; [2018]
  Nyckelord :Human trafficking; modern slavery; international law; Palermo Protocol; Människohandel; slaveri; folkrätt; Palermoprotokollet;

  Sammanfattning : Human trafficking is the fastest growing and the third largest transnational crime. It is driven by the demand for commercial sexual services and cheap labour, and the ample supply of vulnerable people to exploit together with a prevailing system of impunity makes it a highly profitable crime. LÄS MER

 3. 3. Whore, mother, citizen? : The need for a re-definition of the citizenship of sex workers in Argentina

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Latinamerikainstitutet

  Författare :Suvi Lensu; [2015]
  Nyckelord :Argentina; female sex work; female prostitution; Agamben; sexual citizenship; feminist theory; queer theory; Argentina; trabajo sexual femenino; prostitución femenina; Agamben; ciudadanía sexual; teoría feminista; teoría queer;

  Sammanfattning : In the subject of prostitution there has been a growing trend towards a sex work discourse, where the selling of sex and sexual services is regarded as a form of emotional and erotic labor. The discourse emerged in response to the self-organization of sex workers into labor unions and citizenship rights groups. LÄS MER

 4. 4. ”En vingklippt ängel” : om problemen vid tolkningen och tillämpningen av bestämmelsen om människohandel i 4 kap. 1 a § brottsbalken samt förslag på hur bestämmelsen bör revideras

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alejandro Styren Glastra; [2014]
  Nyckelord :criminal law; human trafficking; straffrätt; människohandel;

  Sammanfattning : I denna examensuppsats har jag granskat bestämmelsen om människohandel i 4 kap. 1 a § brottsbalken (1962:700) (BrB) samt undersökt vilket eller vilka rekvisit i lag­stift­ning­en som medför särskilda pro­blem för dess tolkning och tillämpning. LÄS MER

 5. 5. Är prostitution en kränkning av mänskliga rättigheter? : Eller finns "den lyckliga horan"?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Ulrika Nilsson; [2014]
  Nyckelord :Prostitution; human trafficking; sexual exploitation; human rights; state obligations; Palermo protocol; gender equality; demand for sexual services; Swedish sex purchase act.; Prostitution; människohandel; sexuell exploatering; mänskliga rättigheter; Palermoprotokollet; jämställdhet; efterfrågan på sexuella tjänster; sexköpslagen;

  Sammanfattning : Att människohandel för sexuell exploatering utgör ett brott mot mänskliga rättigheter står klart. Människohandel kränker flertalet av individens rättigheter och staters skyldigheter gentemot dessa individer finns således stadgade i flertalet internationella konventioner. LÄS MER