Sökning: "Palliativ vård äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden Palliativ vård äldre.

 1. 1. Fokuserar på vårduppgiften istället för vårdbehovet : En allmän litteraturöversikt om sjuksköterskans erfarenheter av palliativ vård till patienter i livets slutskede på slutenvårdsavdelning

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Sjögren Amanda; Emilia Håkansson; [2022]
  Nyckelord :erfarenheter; förbiseende av behov; miljö; palliativ vård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Det finns ett stort behov av palliativ vård och ökar i takt med att befolkningen blir äldre. Palliativ vård beskrivs som en aktiv vård där människan ses som en helhet. Vården av personer i livets slutskede sker till stor del på slutenvårdsavdelningar. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård i hemmet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ninni Karlsson; [2022]
  Nyckelord :sjuksköterska; upplevelser; sjuksköterskors upplevelser; erfarenheter; palliativ vård; hemsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då jordens befolkning blir allt äldre och vård i hemmet blir vanligareställs sjuksköterskan inom den palliativa hemsjukvården inför större krav. Hennesuppgift är att stödja patientens medverkan och autonomi i det egna vårdandet samtbidra till patientens ökade livskvalitet under livets sista tid. LÄS MER

 3. 3. Närståendes upplevelser av palliativ vård på särskilt boende för äldre : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Robert Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Omvårdnad; Kommunikation; Närstående; Palliativ vård; Särskilt boende för äldre; Kvalitativ litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Närstående spelar en viktig roll även då en familjemedlem bor vid ett särskilt boende för äldre. Många äldre som bor på särskilt boende anses vara i livets slutskede och stor del av vården som ges kan anses vara palliativ i sin karaktär. LÄS MER

 4. 4. Att vårda personer som får palliativ vård – erfarenheter hos distriktssköterskor inom hemsjukvården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emma Ahlström; Anna Lindkvist; [2022]
  Nyckelord :distriktssköterskor; palliativ vård; hemsjukvård; värdig vård; omvårdnad; kvalitativ metod; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Befolkningen blir äldre och kräver alltmer komplicerad hälso- och sjukvård som bedrivs i hemmen. Som en följd av detta förväntas även den palliativa vården i hemmen öka. Den palliativa vården bör tillgodose fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov vilket ställer höga krav på distriktssköterskan. LÄS MER

 5. 5. Palliativ cytostatikabehandling till äldre : En intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Elianne Larsson; Lise-Lott Johansson; [2022]
  Nyckelord :Cancer; chemotherapy; palliative care; nurses; elderly; Cancer; cytostatika; palliativ vård; sjuksköterskor; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att tillgodose äldres omvårdnadsbehov ställer krav på vård och omsorg då de ofta har en samsjuklighet och fler mediciner att ta hänsyn till. När de behandlas med palliativ cytostatika är det viktigt att främja hälsa och självbestämmande, något som kan vara utmanande på flera sätt. LÄS MER