Sökning: "Palliative Care"

Visar resultat 1 - 5 av 797 uppsatser innehållade orden Palliative Care.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenhet av att bemöta närstående till patienter som vårdas palliativt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lisette Paulsson; Matilda Grönberg; [2020]
  Nyckelord :Bemötande; Erfarenheter; Närstående; Palliativ vård; Sjuksköterska; Sjuksköterskans upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige idag beräknas cirka 70 000 till 75 000 personer vara i behov av palliativ vård. Flertalet av dessa patienter vårdas på avdelningar som inte är specialiserade inom palliativ vård. LÄS MER

 2. 2. Orsaker som kan påverka patienter i livets slutskede att önska dödshjälp : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lisette Gränshagen; [2020]
  Nyckelord :Euthanasia; Wish; Patient; End of life; Palliative care; Dödshjälp; Eutanasi; Önska; Patient; Livets slutskede; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödshjälp är endast lagligt i ett fåtal länder och stater runt om i världen och kan ske via eutanasi eller läkarassisterat döende. Det dominerar två modeller, Beneluxmodellen och Oregonmodellen. LÄS MER

 3. 3. Cancerpatientens upplevelse av lidande i den palliativa fasen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :My Soopöld Lilliebladh; Frida Hogfeldt; [2020]
  Nyckelord :The 6 S:s; Qualitative literature review; Patient experience; Palliative; Cancer; De 6 S:n; Kvalitativ litteraturöversikt; Patientupplevelse; Palliativ; Cancer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Målet med den palliativa vården är att bibehålla livskvalitén för den sjuke och att lindra fysisk, psykiskt, socialt och existentiellt lidande för patient och anhöriga. Cancer är den näst vanliga anledningen till sjukdomsorsakad död och sjukdomen är förknippad med långvarigt lidande. LÄS MER

 4. 4. Närståendes upplevelser av omvårdnad vid livets slutskede

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lovisa Kastrup; Ronja Sulayman; [2020]
  Nyckelord :Närstående; Omvårdnad; Livets slutskede; Palliativ vård; Symtomlindring; Kommunikation; Tillit;

  Sammanfattning : Bakgrund Palliativ vård, vård i livets slutskede, skiljer sig från annan vård då syftet med palliativ vård inte är att bota utan lindra lidande och främja välbefinnande den sista tiden i livet. För de närstående är detta en tung tid vilket gör att de är i stort behov av stöd. LÄS MER

 5. 5. Dödens drama : En kvalitativ litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser av vårdande av patienter i livets slut

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Andreas Horvath; Jenny Liljeholm; [2020]
  Nyckelord :Communication; End of life; Individualized; Nurses perspective; Palliative care; Qualitative; Individanpassad; Kommunikation; Kvalitativ; Livets slut; Palliativ vård; Sjuksköterskeperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är uppdelad i en tidig och en sen fas inriktade på att lindra lidande och främja livskvalitet. Enligt lagar och styrdokument ska sjuksköterskor vårda patienter och deras närstående personcentrerat. Patienterna som vårdas i livets slut värdesätter att få vara delaktiga i vårdandet. LÄS MER