Sökning: "Palmqvist Melinda"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Palmqvist Melinda.

  1. 1. Bilden av att samverka : En kvalitativ studie om interorganisatorisk samverkan om psykisk ohälsa mellan socialtjänst, BUP och skolan

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

    Författare :Therese Tjärndal; Palmqvist Melinda; [2019]
    Nyckelord :social work; mental ill-health; interorganizational collaboration; social representation; institutional theory; socialt arbete; psykisk ohälsa; interorganisatorisk samverkan; sociala representationer; institutionell teori;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker hur samverkan upplevs fungera mellan skola, socialtjänst och Barn-och ungdomspsykiatri (BUP) som möter barn med psykisk ohälsa i samverkansmöten. Studien bygger på sex semistrukturerade intervjuer med två skolkuratorer, två socialsekreterare samt två kuratorer från BUP. LÄS MER