Sökning: "Pamela Duran"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pamela Duran.

  1. 1. Det sociala Åldrandet. En undersökning om innebörden av det sociala åldrandet och betydelsen av aktiviteter för en grupp äldre hemtjänsttagare.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Pamela Duran; [2009]
    Nyckelord :Aktiviteter; hemtjänsten; socialgerontologi; upplevelse;

    Sammanfattning : Åldrandet medför sociala förändringar för äldre människor. Förluster av roller och viktiga personer i den äldres liv samt fysiska förändringar inverkar på hur den äldre upplever sin sociala tillvaro. Samhället har en skyldighet att erbjuda den äldre de verktyg som behövs för att uppnå välbefinnande i åldrandet. LÄS MER