Sökning: "Paneldataanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Paneldataanalys.

 1. 1. EN SYNBAR EKONOMISK TILLVÄXT? En kvalitativ studie av 91 svenska kommuners tillväxtansträngningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Carl Larsson; [2019-03-11]
  Nyckelord :Effektstudie; Ekonomisk tillväxtteori; Humankapital; Kommunalekonomi; Kulturdriven tillväxt; Kulturekonomi; Kunskapsekonomi; Kvantitativ metod; Multivariat regressionsanalys; Paneldataanalys;

  Sammanfattning : Syfte:Studien kartlägger och studerar den kommunala tillväxtpolitiken i 91 svenska kommuner för att med kvantitativ analys av sekundärdata bygga en modell som svarar på om tillväxtansträngningarna ger några mätbara effekter på den ekonomiska tillväxten. Studien skapar vidare en kunskapsöversikt över det faktiska arbetet med tillväxten i kommunerna och undersöker förekomsten av tillväxtansträngningar som härstammar i teorier om humankapitalsdriven tillväxt. LÄS MER

 2. 2. Integration med ett klick? : En studie av gigekonomins effekt på flyktingars arbetsmarknadsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Agnes Björk; Aliki Bizas; [2019]
  Nyckelord :gig economy; refugees; labour market; panel data analysis; gigekonomi; flyktingar; arbetsmarknad; paneldataanalys;

  Sammanfattning : Sedan 2015, då antalet asylsökande i Sverige nådde rekordhöjder, har frågan om hur flyktingar ska integrera sig i samhället tagits upp. Konsensus är att arbetsmarknadsetableringen är en viktig faktor och därmed har så kallade ”enkla jobb” föreslagits som en lösning på att öka sysselsättningen för flyktingar. LÄS MER

 3. 3. Determinants of Regional Unemployment Rate Differentials : An Empirical Analysis of Swedish Municipalities 2008-2017

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Samielle Drake; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker faktorer som skulle kunna förklara de regionala skillnaderna i arbetslösheten mellan Sveriges kommuner under perioden 2008 till 2017. Uppsatsen avser även att undersöka huruvida det finns någon skillnad i relationen mellan arbetslösheten och de förklarande variablerna när individer som deltar i arbetsmarknadsprogram exkluderas ur arbetslöshetsnivån. LÄS MER

 4. 4. Immigration och andelen förvärvsarbetande - En studie i hur immigration påverkar andelen förvärvsarbetande i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Josefin Andersson; Erik Thordenberg; [2017-02-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka immigrationens påverkan på det Totala åldersspannet förvärvsarbetande och andelen förvärvsarbetande i Arbetsför ålder i Sverige. Tidigare litteratur är kluven beträffande vilken påverkan immigration kan förväntas ha på andelen förvärvsarbetande. LÄS MER

 5. 5. Jämförelsegruppens påverkan på relativvärderingens prediktionsförmåga

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anton Matses; Erik Pärsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Valet av jämförelsebolag är avgörande för att genomföra en tillförlitlig relativvärdering men trots detta finns det få studier på området. Studien ämnar undersöka hur stor påverkan jämförelsegruppen har på relativvärderingens prediktionsförmåga och om fundamentalt teoretiskt korrekta målmultiplar estimerade genom regressionsanalys resulterar i bättre prediktioner jämfört med andra strategier för att ta fram målmultipeln. LÄS MER