Sökning: "Parcelling"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Parcelling.

 1. 1. Egendomsskyddet i fastighetsbildning - Ett stärkt skydd för den enskilde eller ett större utrymme för statens godtycke?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Paulin-Rosell; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsbildning; egendomsskydd.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Markexploateringsprocessen : – En analys av fullföljdsavtal i olika kommuner

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Helena Wallenrud; Elsa Einarsson; [2019]
  Nyckelord :6-month rule; completion agreement; property development; purchase of part of a property; subdivision of property; the property development process; 6-månadersregeln; avstyckning; fullföljdsavtal; köp av del av fastighet; markexploatering; markexploateringsprocessen;

  Sammanfattning : Markexploatering innebär en förändring av den befintliga markanvändningen av ett område när detta bebyggs. De delmoment som krävs för att genomföra markexploateringen sammanfattas i det som kallas för markexploateringsprocessen. LÄS MER

 3. 3. Konsekvenser för privata skogsägare vid registrerad nyckelbiotop : Ekonomiska och äganderättsliga aspekter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Lovisa Karlsson; Fredrik Persson; [2018]
  Nyckelord :Biodiversity; certification; key biotope; private forest owners; Biologisk mångfald; certifiering; nyckelbiotop; privata skogsägare;

  Sammanfattning : Skogsstyrelsens inventering och registrering av nyckelbiotoper är ett högaktuellt ämne som berör många skogsägare över hela landet. En nyckelbiotop är ett område med mycket höga naturvärden där det kan förväntas förekomma rödlistade arter och som därmed är viktiga att bevara. LÄS MER

 4. 4. How Do Students’ Mathematics Self-Efficacy, Mathematics Self-Concept and Mathematics Anxiety Influence Mathematical Literacy? — A Comparison between Shanghai-China and Sweden in PISA 2012

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Yi Ding; [2016-07-05]
  Nyckelord :Mathematical literacy; Mathematics self-efficacy; Mathematics self-concept; Mathematics anxiety; ESCS; Shanghai-China; Sweden; Structural Equation Modelling; Parcelling; PISA;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this thesis is to examine the differences in the influence of student’s Mathematics self-efficacy, Mathematics self-concept and Mathematics anxiety on their mathematical literacy between Shanghai-China and Sweden, while taking students’ economic, social and cultural status (ESCS) into consideration. Theory: Social cognitive theory proposed by Bandura (2011) indicates self-efficacy is regarded as individuals’ conviction of their capability of solving issues and pursuing desirable achievement. LÄS MER

 5. 5. Tredimensionell fastighetsbildning för att minska stämpelskatt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Ida Lundskog; Erica Ek; [2016]
  Nyckelord :Skatteförrättning; Tredimensionell fastighetsbildning; Stämpelskatt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When buying real estate stamp duty is to be paid for the transaction. Instead of buying the real estate unit the transaction can be made using land parceling. This is an approach used to reduce or avoid the stamp duty. LÄS MER