Sökning: "Parent-child interaction"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Parent-child interaction.

 1. 1. Responsivitet hos föräldrar till barn med flerfunktionsnedsättningar: Spelar lektyp roll?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Tove Eriksson; Andersson Lotta; [2021-02-03]
  Nyckelord :responsivitet; flerfunktionsnedsättning; lek; föräldra-barn-interaktion; tidig kommunikativ nivå; parental responsivity; profound intellectual and multiple disabilities; play; parent-child interaction; preverbal communication;

  Sammanfattning : Relatively little is known about communication of and with children with profound intellectual and multiple disabilities. The present study aimed to examine if parent responsivity were associated with differing play types in which parent and child interacted. LÄS MER

 2. 2. Arbete med föräldraskap och relationen föräldrar-barn - inom öppenvårdsbehandling för missbruk

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Elsa Cimmerbeck; Sara Axelsson; [2020]
  Nyckelord :parenthood; parental ability; outpatient treatment; alcohol- and or drug abuse; substance abuse;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how social workers in outpatient programs fordrug and alcohol abuse explain the process of working with parenthood and theparental ability amongst clients with children. The study was conducted throughqualitative interviews with five different social workers, who worked within anoutpatient programs. LÄS MER

 3. 3. The ANKK1 Gene and its Possible Influence on Alcohol Use: : The Role of Victimization and Parent-Child Relationship

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Isa Hedlund; [2020]
  Nyckelord :the ANKK1 gene; alcohol use; gene x environment interaction; the differential-susceptibility hypothesis; the biological-sensitivity- to-context thesis; ANKK1 genen; alkoholkonsumtion; gen x miljöinteraktion; differential-susceptibility hypothesis; biological-sensitivity- to-context thesis;

  Sammanfattning : Risky alcohol use increases the risk of certain crimes such as drunk driving, spousal abuse and fighting. Around 60% of an individual’s alcohol use is attributable to genetic influences, however little is known regarding the specific genes that are involved in increasing the risk of risky alcohol use. LÄS MER

 4. 4. Från vilsenhet och frustration till kontakt och ökat hopp : en modell för stöd till föräldrar till barn med samspels- och kommunikationssvårigheter

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Katarina Hjortgren; [2020]
  Nyckelord :Parent support model; autism spectrum; Marte meo; parents experiences; parent- child interaction; intersubjectivity; working alliance; child development.; Föräldrastödsmodell; autismspektrum; Marte meo; föräldrars erfarenheter; interaktion föräldrar- barn; intersubjektivitet; arbetsallians; barns utveckling.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka erfarenheterna, hos föräldrar till barn med diagnos inom autismspektrum, av att delta i föräldrastödsmodellen Samspel i fokus, personalens erfarenheter av arbetet samt om och i vilken utsträckning det finns en överensstämmelse mellan föräldrarnas och personalens erfarenheter. En kvalitativ retrospektiv ansats har använts där åtta föräldrar till fem barn intervjuats tre till fyra år efter att de deltog. LÄS MER

 5. 5. Joint attention and language acquisition : A longitudinal study of joint attention in parent-child interaction

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Freya Eriksson; [2019]
  Nyckelord :joint attention; language acquisition; parent-child interaction; vocabulary development; syntactic development; joint attention; språkutveckling; förälder-barninteraktion; ordförrådsutveckling; syntaxutveckling;

  Sammanfattning : Joint attention (JA) is the ability to coordinate attention between a conversation partner and an outside object, while being aware of the other’s attention. This study investigates JA in 14 parent-child dyads at the ages 0;9, 1;0, 1;3, 1;6, 1;9 and 2;0, and aims to examine how the initiation of JA develops with age, as well as the relationship between JA and later vocabulary size and syntactic level. LÄS MER