Sökning: "Parental ability"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden Parental ability.

 1. 1. Can a parental questionnaire about children’s reading ability identify dyslexia in school children?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Matilda Löfstedt; Astrid Hellman; [2021-02-12]
  Nyckelord :dyslexia; screening; parental questionnaire; diagnosis; reading; dyslexi; screening; föräldraskattningsformulär; diagnos; läsning;

  Sammanfattning : I dagens samhälle ställs stora krav på människors läs- ochskrivförmåga. Studier har visat att barn med dyslexi löper större risk att utveckladepression och ångest än andra barn. Man eftersträvar därför ett tids- ochkostnadseffektivt screeninginstrument för att identifiera dyslexi i tidig ålder. LÄS MER

 2. 2. Rätt innehåll, rätt process och rätt affekt: en systematisk litteraturstudie om anknytningsbaserad familjeterapi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Magnus Oscarsson; Ann-Louise Danlarén; [2021]
  Nyckelord :anknytningsbaserad familjeterapi; depression; suicidalitet; evidens; förändring; attachment-based family therapy; suicidal ideation; empirical evidence; change; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study was a literature review with the aim of examining the empirical evidence for attachment-based family therapy as a treatment for adeolescents with depression and suicidal ideation regarding both treatment efficacy as well as suggested change-driving processes. Nine articles were assessed for their scientific quility. LÄS MER

 3. 3. Ge egenvårdsråd till föräldrar : En intervjustudie om distriktssköterskors erfarenheter i telefonrådgivning

  Magister-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Martina Holst; Jenny Ankarstrand; [2021]
  Nyckelord :Communication; Community Health Centres; Orem; Telephone counselling; Qualitative Content Analysis; Kommunikation; Kvalitativ innehållsanalys; Orem; Telefonrådgivning; Vårdcentral;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av alla telefonsamtal från föräldrar till vårdcentralen får hälften av dessa egenvårdsråd till sina barn, vilket kan främja hälsa, förhindra och förebygga sjukdom. Om förmågan till egenvård sviktar hos föräldrarna har distriktssköterskorna en viktig roll i att stötta och undervisa. LÄS MER

 4. 4. Rättssystemets bedömningar av omsorgsbrist : En kvantitativ innehållsanalys om genus, kön och föräldrarollens betydelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Fanny Carlbaum; Juli Fjellström; [2021]
  Nyckelord :compulsory care; equality; gender; lack of parental care; parental role; föräldraroll; genus; jämställdhet; LVU; omsorgsbrist;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka i vilken omfattning föräldrar beskrivs i domar utifrånrekvisiten omsorgsbrist i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)samt om det går att urskilja skillnader i beskrivningarna beroende på föräldrars kön. Materialetför studien bestod av 30 domar med bifallsbeslut tagna under tidsperioden juni – december2020 från Förvaltningsrätten i Stockholm. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors konversationer på Facebook om förlossningsförberedelser.

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Edberg; Susanne Karlsson; [2020-01-30]
  Nyckelord :förlossningsförberedelser; information; stöd; graviditet; internet;

  Sammanfattning : Background: Throughout pregnancy, women need support from both midwives and otherpeople around them. In Sweden, the pregnant woman is supported by the maternal health carewhere checks and preparations are made prior to childbirth, according to a predeterminedprogram. LÄS MER