Sökning: "Parenthood"

Visar resultat 1 - 5 av 355 uppsatser innehållade ordet Parenthood.

 1. 1. Från vagga till häkte. En systematisk litteraturstudie kring föräldraskapets påverkan på ungas brottslighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Begard Sulaiman; Gabriel Pettersson; [2021-05-31]
  Nyckelord :criminal; criminality; Delinquen*; sociala band; socialt kapital; felony; youth; teen*; adolescents; urban youth; offender; Norden; Scandinavia; Swed*; Norw*; Finland; Denmark; Iceland*;

  Sammanfattning : Background: In the current scientific landscape within systematic reviews concerning theeffects of parental factors on juvenile delinquency there is a noticeable bias towards studiesthat have been performed in a North American context.Aim: Compiling the research regarding parental factors' influence on youth in a Nordiccontext. LÄS MER

 2. 2. Frankenstein's Mother - Mapping structures, and researching ways of creating new ones, within the interrelated entanglement of artistic practice and motherhood

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Clara Aldén; [2021-01-11]
  Nyckelord :Motherhood; Clanarchist; Hegemonies; Feminism;

  Sammanfattning : American artist Judy Chicago once told another artist, Helen Million Ruby, that she had tochoose between her children and artistic practice. When asked about this, she commented that she was not giving an ultimatum but merely stating a fact. LÄS MER

 3. 3. Att vänta barn: relationstillfredsställelse, självförmåga och förväntningars påverkan på depressions- och ångestsymtom hos blivande mödrar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Josefin Wennerholm; Nellie Ahlfors; [2021]
  Nyckelord :prenatal period; anxiety; depression; depressive equivalents; relationship satisfaction; self-efficacy; expectations; parenthood; pregnancy; third trimester; Social Sciences;

  Sammanfattning : Prenatal depression and anxiety are common and affect 12.8% and 10.4% of expectant mothers, respectively. In addition to mental suffering, the symptoms can also have a negative impact on the unborn and later born child. LÄS MER

 4. 4. Vi är starkast tillsammans : En kvalitativ innehållsanalys om partners upplevelser av graviditet och barnafödande under Covid-19-pandemin

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emelie Sörensen; Frida Moqvist; [2021]
  Nyckelord :Childbirth; Covid-19 pandemic; experiences; participation; partners; pregnancy; Barnafödande; Covid-19-pandemi; delaktighet; graviditet; partner; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan december 2019 har ett nytt virus, som orsakar sjukdomen Covid-19, spridits världen över och för att minska smittspridning har restriktioner införts i samhället och vården. Detta innebär att partners inte får delta vid exempelvis besök på barnmorskemottagningar, ultraljud eller närvara på BB efter förlossningen. LÄS MER

 5. 5. Välmående hos utrikesfödda föräldrar under postpartum-perioden jämfört med inrikesfödda föräldrar samt riskfaktorer för att utveckla psykisk ohälsa : En kvantitativ studie med deskriptiv & explorativ ansats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Nerué Osman; [2021]
  Nyckelord :Mental Illness; Parental Stress; Risk Factors; Foreign-born; Swedish-born; Mental Well-Being; Well-Being; Psychological Well-Being; Postpartum; Psykisk ohälsa; Föräldrastress; Riskfaktorer; Utrikesfödd; Inrikesfödd; Välmående; Psykologiskt välmående; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postpartum är en utmanande tidsperiod med ökad risk för psykisk ohälsa hos föräldrar. De flesta studier som har genomförts har undersökt inrikesfödda mödrar. Det saknas studier som undersöker postpartum-relaterad psykisk ohälsa hos utrikesfödda föräldrar i Sverige. LÄS MER