Sökning: "Parlamentarism"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Parlamentarism.

 1. 1. Bemötande av populistiska partier : Regeringsbildning i de nordiska länderna mellan 1990 och 2020

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Berglund Magnus; [2020]
  Nyckelord :populism; norden; parlamentarism; bemötande; strategier;

  Sammanfattning : The rise of populism has put a strain on democracies all over the world, all from South and North America to Asia. The Northern European countries are no exception to this situation, and the rise of right-wing populist parties in the Nordic countries have taken its toll on their respective parliamentary institutions. LÄS MER

 2. 2. Abstrakta begrepp i historieläroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Adan Guerra Hansson; Adam Gunnevik; [2019]
  Nyckelord :abstrakt; begreppsutveckling; historiemedvetande; innehållsbegrepp; lärobok; läsbarhetsanalys; pseudobegrepp;

  Sammanfattning : Läroböcker används flitigt ute i skolorna som ett redskap för att utveckla elevernas kunskaper i olika ämnen. Samtidigt så ska alla lärare och ämnen ansvara för att utveckla elevernas språk med utgångspunkt i det språk som eleverna redan besitter samt utifrån deras erfarenheter. LÄS MER

 3. 3. Verkligheten och Idealet -En komparativ analys av demokratiska staters förhållande till statsskickets idealtyper

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Oscar Almeen; Daniella Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Parlamentarism; Presidentialism; Semi-Presidentialism; Separation of Powers;

  Sammanfattning : The system of government in modern democratic states can be categorized as presidential, semi-presidential or parliamentary depending on its relationship between the legislative, executive and judicial branches. This relationship is known as the separation of powers and is often regulated by a written constitution. LÄS MER

 4. 4. Knö daj in fast dörra e trång för här e de änna nåt på gång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ann-Charlotte Granfors; [2019]
  Nyckelord :hunger; kön; demokrati; stöld; upplopp; historia;

  Sammanfattning : Upplopp ägde rum över större delen av Sverige under våren 1917. Dåtidens Sverige präglades av efterdyningar av unionsupplösning, världskrig, ryska revolution, hunger, ransoneringar och parlamentarism. LÄS MER

 5. 5. Domstolens roll som väktare av de konstitutionella spelreglerna - En rättshistorisk analys av svenska domstolars normprövningsrätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Max Runsten; [2018]
  Nyckelord :rättshistoria; statsrätt; normprövning; lagprövning; normkontroll; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Begreppet normprövning avser en prövning av om en underordnad norm är förenlig med en överordnad norm i en normhierarki. Uppsatsen undersöker hur de svenska domstolarnas normprövningsrätt har sett ut sedan den tillkom under 1900-talet fram till idag, med ett övergripande syfte att belysa den förändring som skett under tidsperioden. LÄS MER