Sökning: "Parya Forghani-Asl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Parya Forghani-Asl.

  1. 1. Vägen till värdeskapande. En kvalitativ undersökning av de bakomliggande drivande faktorerna till förändring inom vården

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Hillevi Glantz; Parya Forghani-Asl; [2022-02-16]
    Nyckelord :Drivkrafter; Innovation; change management; processer; formella informella strukturer; involvering;

    Sammanfattning : I denna kvalitativa undersökning är följande frågeställningar syntetiserade; Vilka är de bakomliggande faktorerna för förändring på ett sjukhus?, Hur upplevs förändringar av olika yrkesgrupper och på vilket sätt kan de potentiellt påverka förändringsprocessen? Genom en induktiv metodansats har en empirisk datainsamling, i form av flertal intervjuer med medarbetare på ett sjukhus i Skaraborg, använts. Därefter samlades sekundärkällor inom change management för att belysa olika perspektiv på förändringsprocesser och drivkraft för att förklara den insamlade datan. LÄS MER