Sökning: "Passiv roll"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden Passiv roll.

 1. 1. Utomhusundervisning; att se förskolegården som ett komplement

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Linnea Broman; Alexandra Ekström; [2021]
  Nyckelord :Undervisning; utomhusmiljö; förskollärarens perspektiv; medforskare; närvarande och didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att lyfta fram förskollärares förhållningssätt kring utomhusundervisning. Studien tar sin utgångspunkt utifrån ett kvalitativt tillvägagångsätt och fem förskollärare deltog i semistrukturerade intervjuer. Det insamlade materialet ifrån intervjuerna bearbetades och analyserades utifrån en tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. Planera för framkomlighet med fokus på signalprioritering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Linus Bergman; [2021]
  Nyckelord :brt; bhls; tram; signal priority; tsp; passability; priority; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För skapa ett transporteffektivt samhälle kommer kollektivtrafiken att spela en allt större roll i framtidens transportsystem. Om kollektivtrafiken utgör ett reellt alternativ till bilen kan den bidra till både sänkta utsläpp av växthusgaser och marknära partiklar och bidra till en mer effektiv användning av stadens yta. LÄS MER

 3. 3. Elevbilder i pedagogiska kartläggningar : En diskurspsykologisk analys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sigrid Olsson; Jonas Olsson; [2021]
  Nyckelord :Discourse psychology; pedagogical documentation; special needs teacher; norms; discourse analysis; the image of students; Diskurspsykologi; Pedagogiska kartläggningar; Speciallärarens uppdrag; normer; diskursanalys; elevbild;

  Sammanfattning : Nationella styrdokument poängterar vikten av att kartläggningar genomförs vid behov. Dessa kartläggningar bör ge en heltäckande bild av eleven och dennes skolsituation. Specialläraren förutses ha kunskap om denna process. LÄS MER

 4. 4. Lärares legitimeringar av skönlitteratur i olika undervisningssammanhang

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jens Lönnaeus; [2021]
  Nyckelord :Legitimering av skönlitteratur; Skönlitteratur i skolan; läsa i skolan;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöker jag hur lärare i svenskämnet i årskurs 7-9 legitimerar användandet av skönlitteratur i olika undervisningssammanhang. Detta gör jag genom en kvalitativ undersökning, i vilken jag intervjuar fyra olika aktiva svensklärare på högstadieskolor i Sverige. LÄS MER

 5. 5. "Jag mår bra av att hjälpa..." : Närståendes upplevelse av delaktighet på en intensivvårdsavdelning. En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sara Melin Strandberg; Isabella Norén; [2021]
  Nyckelord :Relatives; family; next-of-kin; participation; experiences; lifeworld; communication; intensive care unit; Närstående; delaktighet; upplevelser; livsvärld; kommunikation; intensivvårdsavdelning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvård är en avancerad behandling med noggrann övervakning av kritiskt sjuka patienter. Patienterna är i ett utsatt läge och i beroendeställning av vårdpersonal såväl sina närstående. Tidigare studier tar upp vikten av delaktighet men utifrån ett patientperspektiv. LÄS MER