Sökning: "Patientöverlämning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Patientöverlämning.

 1. 1. Sjukvårdspersonalens upplevelser av överrapportering när patienten anländer med ambulans till akutmottagning : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida Olsson; Johanna Alldén; [2021]
  Nyckelord :Handover; patient handover; emergency department; ambulance; healthcare staff; experience; communication; Överrapportering; patientöverlämning; akutmottagning; ambulans; sjukvårdspersonal; upplevelser; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutsjukvård bedrivs under dygnets alla timmar, oberoende av verksamhet och plats och innefattar både ambulanssjukvård och akutmottagningar där legitimerade sjuksköterskor eller kvalificerad personal arbetar. Överlämningen innebär en process som involverar överförande av information samt en övergång av vård till nästa vårdgivare. LÄS MER

 2. 2. Effekter av att sjuksköterskor använder sig av kommunikationsverktyget SBAR : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Cecilia Blixt; Chloé Kanon; [2021]
  Nyckelord :kommunikation; patientsäkerhet; SBAR; sjuksköterska; överrapportering;

  Sammanfattning : Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig i hälso- och sjukvården och behöver ha en stor kunskap om patienten för att kunna ge god vård och tillgodose patientens grundläggande behov. Vid skiftbyten behöver ansvarig sjuksköterska göra en informationsöverföring till nästkommande sjuksköterska. LÄS MER

 3. 3. Den perioperativa sjuksköterskans upplevelser av informationsöverföring, pre- och postoperativt : Litteraturstudie med systematiskt tillvägagångssätt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linnéa Pettersson; Sofie Klintsäter; [2020]
  Nyckelord :Experience; information transfer; patient handoff; perioperative care; perioperative nurse; operating theatre nurse; Informationsöverföring; operationssjuksköterska; patientöverlämning; perioperativ sjuksköterska; perioperativ vård; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Informationsöverföring sker kontinuerligt i den perioperativa vården. Det anses vara ett riskmoment när patient och information överförs till ny personal och vårdenhet. LÄS MER

 4. 4. Postoperativ patientöverlämning : En allmän litteraturöversikt ur vårdpersonalens perspektiv

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnea Rilegård; Tim Olin; [2020]
  Nyckelord :Factors; Communication; Tools; Qualitative; Patient; Safety; Faktorer; Kommunikationsverktyg; Kvalitativ; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientöverlämning är en komplex uppgift där mottagande vårdpersonal förväntas delges viktig information om patientens tillstånd. Det läggs vikt vid att arbeta riskförebyggande för att upprätthålla hög patientsäkerhet. LÄS MER

 5. 5. Informationsöverföring vid patientöverlämningar i akutsjukvård : en litteraturöversikt ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malisa Eliasson; Sachiyo Matsushita; [2020]
  Nyckelord :Communication; Emergency medical services; Information transfer; Patient handover; Akutsjukvård; Informationsöverföring; Kommunikation; Patientöverlämning;

  Sammanfattning : Akutsjukvården är en högriskmiljö som karaktäriseras av flera parallellt pågående arbetsprocesser som måste samverkas och korta vårdtider. Patienten flyttas flera gånger mellan olika enheter och rapporteras mellan personal. LÄS MER