Sökning: "Patient-Centered Care"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade orden Patient-Centered Care.

 1. 1. Styrketräning som behandling för patienter med långvarig ländryggssmärta : En kvalitativ intervjustudie av fysioterapeuters erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Carl Bidebo; Carl Bidebo; [2022]
  Nyckelord :Behavioral medicine; biopsychosocial; physical therapy; rehabilitation; Beteendemedicin; biopsykosocial; fysioterapi; rehabilitering;

  Sammanfattning : Background: Chronic low back pain (CLBP) is common in primary care worldwide. A patient-centered biopsychosocial approach has been shown to be effective for treatment of CLBP. Research has shown that strength training can reduce pain, increase function, increased self-confidence as well as counteract fear of movement. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av mötet med hälso- och sjukvårdspersonal hos patienter med utländsk bakgrund : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Amanda Åkesson; Sondes Chikh Ahmed; [2022]
  Nyckelord :Foreign background; Patient; Experience; Communication; Interpreter; Transcultural nursing; Cultural competence; Utländsk bakgrund; Patient; Upplevelser; Kommunikation; Tolk; Transkulturell omvårdnad; Kulturkompetens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den ökade migrationen i Sverige innebär stora utmaningar inom vården. Sverige är ett av länderna i EU med största andelen invånare med utländsk bakgrund vilket gör Sverige till ett mångkulturellt samhälle. Personer med utländsk bakgrund har olika kulturer som påverkar hur hälsa och sjukdom definieras. LÄS MER

 3. 3. Könsstympade kvinnors upplevelse av mötet med sjukvården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Yasmin Mohamed; Fatma Othman; [2022]
  Nyckelord :Circumcision; Experience; Female genital mutilation; Healthcare personnel.; Hälso- och sjukvårdspersonal; Kvinnlig könsstympning; Omskärelse; Upplevelse.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Kvinnlig könsstympning är en hälso- och människorättsfråga som sträcker sig till västländer. Det uppskattas att det bor omkring 125 miljoner kvinnor med kvinnlig könsstympning över hela världen. Ungefär 38 000 könsstympade kvinnor lever i Sverige, varav 7000 är flickor som är underåriga. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk sjukdom på akutmottagningar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Isabelle Olsson Nordehammar; Tove Jiborn; [2022]
  Nyckelord :Emergency department; Experiences; Mental illness; Nurses; Perceptions; Akutmottagning; Erfarenheter; Psykisk sjukdom; Sjuksköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället trots mer öppna och förstående attityder kring ämnet. I sitt arbete möter den grundutbildade sjuksköterskan inte bara patientgruppen på psykiatriska avdelningar utan även inom den somatiska vården och akutsjukvården. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar som behövs för att vårdpersonal ska kunna identifiera och lindra smärta hos personer med kognitiv sjukdom : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Therese Kleveland; Lena Rhedin; [2022]
  Nyckelord :Alleviate suffering; Neurocognitive disorder; Conditions; Health professionals; Pain; Förutsättningar; Kognitiv sjukdom; Lindra lidande; Smärta; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : I Sverige lever cirka 160 000 personer med en kognitiv sjukdom. Flertalet av dessa personer löper risk att utveckla en försämrad förmåga att själv kunna förmedla eventuell smärtupplevelse, vilket leder till ett ökat lidande och försämrad livskvalitet. LÄS MER