Sökning: "Patienters upplevelse kring hemodialys i hemmet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Patienters upplevelse kring hemodialys i hemmet.

  1. 1. Betydelsen av egenvård och delaktighet vid dialysvård i hemmet, hur påverkas vardagen? : En kvalitativ litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Mikael Holmberg; Vincent Åsberg; [2020]
    Nyckelord :Homedialysis; Nurse; Patient; Participation; Self-care; Delaktighet; Egenvård; Hemdialys; Patient; Sjuksköterska;

    Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk njursvikt är en vanlig förekommande sjukdom och andelen patienter i behov av dialys är hög. Patienten har idag möjlighet att behandlas i hemmet med antingen hemodialys eller peritonealdialys. För att patienten ska kunna utföra sin behandling i hemmet är egenvård och delaktighet centralt. LÄS MER