Sökning: "Patientgrupper"

Visar resultat 1 - 5 av 212 uppsatser innehållade ordet Patientgrupper.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda akuta, elektiva och palliativa patienter samtidigt på en kirurgavdelning : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Fanny Alf; Linn Gustavsson; [2023]
  Nyckelord :Caring; Nurses experiences; Prioritization; Surgical ward; Work environment; Arbetsmiljö; Kirurgavdelning; Prioritering; Sjuksköterskors upplevelser; Vårdande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom det kirurgiska specialistområdet vårdas både elektiva, akuta och palliativa patienter. Det finns forskning som beskriver sjuksköterskors upplevelser av att vårda akuta och palliativa patienter var för sig. LÄS MER

 2. 2. Skillnader i vårdtyngd på neurointensivvårdspatienter vårdade mellan 2017-2021 : en retrospektiv journalgranskningsstudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Moa Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Vårdtyngd; neurointensivvård; intensivvårdssjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vanliga neurokirurgiska patientgrupper innefattar patienter med intracerebralt hematom, subaraknoidalblödning och traumatisk hjärnskada. Målet för all neurointensivvård är att förhindra sekundära hjärnskador. LÄS MER

 3. 3. Att hantera långvarig smärta under pandemin Covid-19 : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Erika Niklasson; Emma Oscarsson; [2022]
  Nyckelord :Long-term pain; Pain management; Pandemic; Covid-19; Physical activity; Qualitative content analysis; Work situation; Långvarig smärta; Smärthantering; Pandemi; Covid-19; Fysisk aktivitet; Kvalitativ innehållsanalys; Arbetssituation;

  Sammanfattning : Introduktion: Till följd av pandemin har människor minskat sin fysiska aktivitetsnivå. Många som tidigare utfört sin träning eller fysiska aktivitet på gym, träningsanläggningar eller kanske tillsammans med andra har fått finna nya sätt att vara fysiskt aktiva på. LÄS MER

 4. 4. Vilka skattar högst? : Jämförelse mellan patientgrupper som skattar sin postoperativa smärta NRS 3 eller mindre och de som skattar sin postoperativa smärta NRS 4 eller mer efter en höftledsplastikoperation En kvantitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Amanda Johansson; Sara Werther; [2022]
  Nyckelord :Artros; höftledsfraktur; höftledsplastikoperation; numerisk smärtskattningsskala postoperativ smärta; omvårdnad; specialistsjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är viktigt att specialistsjuksköterskor kan hjälpa patienter att värdera sin smärta postoperativt. Detta för att patientens ska kunna ges en adekvat smärtlindring och undvika att smärtan bidrar till postoperativa komplikationer. LÄS MER

 5. 5. Akutsjuksköterskors attityder till patienter med självskadebeteende på akutmottagning : En systematisk och integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rebecca Sandahl; Ewelina Wennerholm; [2022]
  Nyckelord :akutsjuksköterska; självskadebeteende; akutmottagning; vårdandet; attityder;

  Sammanfattning : Patienter med självskadebeteende är en vanligt förekommande patientgrupp på somatiska akutmottagningar. Självskadebeteende innebär att skada sig själv med olika metoder utan avsikt att ta sitt liv. Som akutsjuksköterska behövs det kunskap om flera olika patientgrupper. LÄS MER