Sökning: "Patientinformation som ämne"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Patientinformation som ämne.

  1. 1. Patienters upplevelser av och kunskap om förmaksflimmer : en forskningsöversikt

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

    Författare :Ulrika Davidsson; Caroline Craig; [2012]
    Nyckelord :Förmaksflimmer; Patientinformation som ämne; Patientinformationsprinciper; Hälsoupplysning;

    Sammanfattning : En viktig del av omvårdnadsarbetet för sjuksköterskor bestod av att informera patienter i all behandling och vård vid förmaksflimmer. Kunskaper om, och förståelser av patienternas upplevelser, var nödvändigt för att förbättra patientsäkerheten och öka patientens delasktighet. LÄS MER