Sökning: "Patientnära vård"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Patientnära vård.

 1. 1. "PDMS skapar flera nyanser av patientsäkerhet" : En kvalitativ intervjustudie om intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med ett Patient Data Management System.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Nilsson; Helena Roos; [2018]
  Nyckelord :PDMS; Patient Data Management System; intensive care; nurses experience; patient safety; PDMS; Patient Data Management System; intensivvård; sjuksköterskors erfarenheter; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: PDMS, Patient Data Management System, är ett kliniskt informationssystem som är speciellt utvecklat för intensivvård som genererar stora mängder patientdata. Systemet samlar automatiskt in patientdata från övervakning och medicinskteknisk apparatur och presenterar informationen på ett överskådligt sätt. LÄS MER

 2. 2. Att tillåtas få komma nära och vara behövd : En systematisk integrativ litteraturstudie om familjers delaktighet iomvårdnaden på IVA

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ronja Jakobsson; Anne Rosenkvist; [2018]
  Nyckelord :delaktighet; patientnära; intensivvård; familj; litteraturstudie; upplevelser;

  Sammanfattning : Runt patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning finns oftast en familj som även de berörs och drabbas av den situation patienten befinner sig i. Genom att få vara involverad och delaktig i omvårdnaden kan situationen bli mer hanterbar för familjen runt patienten. LÄS MER

 3. 3. Begränsningar i vardagen efter en stroke : En kvalitativ studie av patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Madelen Bengtsson; Anna Hunko; [2018]
  Nyckelord :erfarenhet; kvalitativ; personcentrerad omvårdnad; sjuksköterska; stroke; vardag;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund: Stroke orsakar plötsligt bortfall av kroppsfunktioner. Dessa bortfall kan bli bestående. Att leva med stroke innebär att lära sig leva med nya levnadsvillkor. Dessa villkor skiljer sig från tidigare liv. LÄS MER

 4. 4. Samvetsstress i det patientnära vårdandet ur ett sjuksköterskeperspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Fredriksson; Rebecca Sommerfeld; [2018]
  Nyckelord :samvetsstress; compassion fatigue; sjuksköterska; upplevelse. arbetsmiljö; vårdkvalité; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Vårdvetenskap är en autonom och professionsneutral vetenskap. Relationen mellan sjuksköterska och patient beskrivs som kärnan i vårdandet. Utan relationen blir vårdandet endast ett utförande av olika tekniska arbetsuppgifter. Ett etiskt vårdande handlar om att sätta patienten i centrum. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av läkemedelshantering inom slutenvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Lina Svedenberg; [2018]
  Nyckelord :health injuries; high workload; patient safety; technical development; time contraints; vårdskador; hög arbetsbelastning; patientsäkerhet; tekniska hjälpmedel; tidsbrist;

  Sammanfattning : Introduktion: Vårdskador relaterade till fel läkemedelshantering är ett bestående problem inom hälso- och sjukvården globalt. Läkemedelsrelaterade vårdskador har ett tydligt samband med stressade sjuksköterskor på underbemannade vårdavdelningar. LÄS MER