Sökning: "Patientundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade ordet Patientundervisning.

 1. 1. Behandlingseffekter av SSRI och KBT vid depression

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mattias Hallén; Maria Melander; [2019-08-16]
  Nyckelord :egentlig depression; KBT; SSRI;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är en folkhälsosjukdom och är idag en av världens vanligaste sjukdomar. Det finns en rad olika behandlingar mot depression, både farmakologisk som t.ex. selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och icke-farmakologisk som t. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans preventiva metoder i arbetet med övervikt och fetma

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Amanda Gren Von Krusenstjerna; Elin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :övervikt; fetma; hälsofrämjande arbete; vårdvetenskap; patientundervisning; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är ett globalt växande folkhälsoproblem. I många fall innebär övervikt och fetma en försämrad livskvalitet och lidande hos individen. Tillstånden kan även ge upphov till olika följdsjukdomar, till exempel diabetes, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Patientundervisningens betydelse vid en förändrad livsstil för personer med diabetes mellitus typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johanna Rosberg; Hanna Bomberhult; [2019]
  Nyckelord :Experience; Lifestyle changes; Patient education; Person-centred care; Qualitative; Kvalitativt; Livsstilsförändringar; Patientundervisning; Personcentrerad omvårdnad; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en sjukdom som blir allt vanligare. Personer som diagnostiserats med sjukdomen behöver bryta gamla rutiner och tillämpa livsstilsförändringar som är anpassade för sjukdomen. För att kunna genomföra dessa livsstilsförändringar krävs kunskap om diabetes mellitus typ 2. LÄS MER

 4. 4. Gruppundervisning för patienter med diabetes typ 2 ur ett distriktssköterskeperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Biljana Ouda; Sofia Alavi; [2019]
  Nyckelord :Diabetes; pedagogisk utbildning; kvalitativ intervjustudie; primärvård;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Att beskriva distriktsköterskornas aspekter av att bedriva gruppundervisning för patienter med diabetes typ 2 inom primärvården.   Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats valdes för att besvara studiens syfte. Intervju med semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor användes som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 5. 5. Effekter av medelhavskost vid diabetes mellitus typ 2 : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Tatjana Alkhalil; Victoria Marek; [2019]
  Nyckelord :diabetes mellitus typ 2; medelhavskost; patientundervisning; lärande;

  Sammanfattning : Typ 2-diabetes är en snabbväxande sjukdom, som ofta är livsstilsrelaterad. Kostomläggning utgör basen för diabetesbehandling. Målsättningen med kostbehandling är att främja hälsa och minska risken för komplikationer. Att drabbas av typ 2-diabetes kan innebära att patienter behöver lära sig om hälsosamma kostvanor. LÄS MER