Sökning: "Patricia Benner"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Patricia Benner.

 1. 1. Beskrivning av kommunikationen vid överrapportering och identifiering av svagheter och styrkor för patientsäkerheten : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Rebecca Cosmo; Julia Frölund; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; Patientsäkerhet; Patricia Benner; Överrapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund Överrapportering, som kan grundas på olika former av kommunikation, har en central roll inom hälso- och sjukvård och sjuksköterskans arbete. Kommunikation kan förmedlas verbalt och icke-verbalt. Om den är bristande kan det äventyra patientsäkerheten och därmed leda till vårdskada. LÄS MER

 2. 2. Livlina : Att hålla balansen mellan erfarenheten, livet och döden i omvårdnadsarbetet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Karin Corbishley; [2017]
  Nyckelord :praktisk kunskap; omvårdnad; Patricia Benner; erfarenhet; fenomenologi; hermeneutik; döden;

  Sammanfattning : I denna vetenskapliga essä ämnar jag utforska mina erfarenheter som sjuksköterska och relationen till uppkomsten av praktisk kunskap utifrån en hermeneutiskt –fenomenologiskt perspektiv. Genom gestaltning av patientmöten där jag känt osäkerhet i mitt handlande vill belysa hur konfrontation med svår sjukdom och död utmanat och utvecklat min praktiska kunskap från nyexaminerad till mer erfaren sjuksköterska i onkologisk och palliativ vård. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta inom den palliativa vården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Alexsandra Larsson; Melinda Holmkvist; [2017]
  Nyckelord :Palliativ vård; sjuksköterskor; erfarenhet samt hopp;

  Sammanfattning : Litteraturöversiktens teoretiska referensram utgår från Patricia Benners teori om kompentensstadium. Detta ramverk nyttjas för att beskriva vikten av klinisk erfarenhet under sjuksköterskors professionsutveckling. Klinisk erfarenhet anses vara grundläggande för sjuksköterskors utveckling i yrkesrollen (Benner, 1993). LÄS MER

 4. 4. SJUKSKÖTERSKORS HANDHAVANDE VID INLÄGGNING AV PERIFERA VENKATETRAR : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Gustafsson; Petronella Pohto; [2016]
  Nyckelord :Erfaren sjuksköterska; komplikationer; oerfaren sjuksköterska; Patricia Benner; perifer venkateter; riktlinjer; tromboflebit;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år används cirka fem miljoner perifera venkatetrar (PVK) i Sverige. PVK används då patienter behöver tillförsel av näring, vätska, blod eller läkemedel direkt i blodbanan. LÄS MER

 5. 5. Trycksår hos barn på barnintensivvårdsavdelning : Sjuksköterskans förebyggande åtgärder

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Lisa Åkerström; [2016]
  Nyckelord :Intensive care unit; Nurse; Pediatric; Pressure ulcer; Prevention; Barnsjukvård; Förebyggande; Intensivvårdsavdelning; Sjuksköterska; Trycksår;

  Sammanfattning : Trycksår är en vårdskada och uppkommer av långvarigt tryck utav utrustning eller benutskott. På barnintensivvårdsavdelning vårdas barn med observerbar svikt i minst ett organ, dessa barn har stor risk att utveckla trycksår. Patricia Benners omvårdnadsteori är teoretisk referensram för studien. LÄS MER