Sökning: "Patricia Hageräng"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Patricia Hageräng.

  1. 1. Diskurser om förskolans pedagogiska inomhusmiljö - En kvalitativ studie som jämför två förskolors inomhusmiljöer, lärandematerial och barnsyn, utifrån Montessoripedagogiken och Reggio Emilias pedagogiska filosofi

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Patricia Hageräng; Karolina Ingeroth Lindbom; [2018]
    Nyckelord :Diskurser; Montessori; Reggio Emilia; förskola; inomhusmiljö; plats; rum; lärandematerial; barnsyn;

    Sammanfattning : Denna studie tar sin utgångspunkt i förskolans inomhusmiljö, där diskurser konstrueras utifrån pedagogers tankar och visioner om den rådande inomhusmiljön, dess lärandematerial och barnsyn. Studiens syfte är att jämföra de diskurser om förskolemiljö, lärandematerial och barn som framträder i inomhusmiljön på två olika förskolor. LÄS MER