Sökning: "Patricia Komstadius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Patricia Komstadius.

  1. 1. Strategier för engagemang i aktiviteter hos vuxna personer med förvärvad hjärnskada : En litteraturstudie

    Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Patricia Komstadius; [2018]
    Nyckelord :Brain injuries; acquired brain injury; activities of daily living; strategies; adaption; Hjärnskador; förvärvad hjärnskada; aktiviteter i dagliga livet; strategier; anpassning;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva användning av strategier och den betydelse de har för engagemang i aktivitet hos vuxna personer med förvärvad hjärnskada. En kvalitativ litteraturstudie har genomförts. Datainsamlingen skedde via sökning i lämpliga databaser utefter studiens syfte. LÄS MER