Sökning: "Patricia Linse"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Patricia Linse.

  1. 1. Med samtalet som grund En undersökning om hur man skapar sociala klassrumsmiljöer

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Patricia Linse; Hanna Lundberg; [2016]
    Nyckelord :interaktion; klassrumsmiljö; lärandemiljö; samtal; social miljö; sociokulturell;

    Sammanfattning : I vårt examensarbete har vi intervjuat och observerat två lärare på två skolor, en på vardera skola, då syftet är att undersöka hur samtalet används i sociala samspel i två klassrum, såväl mellan lärare och elev som mellan elev och elev. Våra frågeställningar är Hur ser de två lärarna på det sociala samspelet i klassrummet och vilka tankar har de om samtalets roll och plats? och Vilka olika former av samtal framträder i den sociala klassrumsmiljön? För att kortfattat beskriva vårt problemområde kan vi säga av egna erfarenheter att en del klasser har brist på samtal och här existerar mycket enskilt arbete. LÄS MER