Sökning: "Patricia Pawlowska"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Patricia Pawlowska.

  1. 1. Substitutionsbehandling - vägen ur ett beroende eller fortsättning på ett långvarigt missbruk? " en kvalitativ studie om substitutionsbehandling ur ett brukarperspektiv"

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Patricia Pawlowska; Fatime Juka; [2012]
    Nyckelord :Keywords: substitute treatment; subutex; methadone; drug abuse and heroin.; Social Sciences;

    Sammanfattning : Abstract Author: Patricia Pawlowska and Fatime Juka Title: Substitute treatment – the way out of an addiction or continuation of a long – term addiction? A qualitative study of substitute treatment from a user perspective. Supervisor: Erika Werner Keywords: substitute treatment, subutex, methadone, drug abuse and heroin. LÄS MER