Sökning: "Patricia Persson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Patricia Persson.

 1. 1. Flerspråkig undervisning av nyanlända elever – transspråkande i en språkintroduktionskontext

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Patricia Persson; [2021-09-02]
  Nyckelord :flerspråkiga resurser; transspråkande; translanguaging; nyanlända elever; svenska som andraspråk; Språkintroduktionsprogrammet;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker transspråkande i undervisningen av flerspråkiga nyanlända elever på en gymnasieskolas Språkintroduktionsprogram med hjälp av följande frågor: Hur uppmuntras och används transspråkande av lärarna i undervisningen? På vilka sätt beskriver modersmålslärarna att flerspråkiga nyanlända elevers möjligheter till lärande påverkas av en undervisningspraktik som tillåter och uppmuntrar transspråkande? Forskning har visat att stöttning på modersmålet är en viktig faktor för nyanlända elevers skolframgång, samt har en positiv inverkan för andraspråkets utveckling. Modersmålslärarna blir därför betydelsefulla i undervisning som riktar sig till flerspråkiga nyanlända elever. LÄS MER

 2. 2. BÖGARNA : En undersökning om hur homosexuella män upplever bemötanden i samhället

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Patricia Svensson; Persson Adelé; [2018]
  Nyckelord :Homosexualitet; Bemötande; Hermeneutik; Omgivning; Myndigheter; Samhället; Halmstad;

  Sammanfattning : Hur bemöts homosexuella män av samhället? Det är en av frågorna vi försöker besvara i vår undersökning som utspelar sig i Halmstad. Eftersom det inte finns så mycket forskning inom detta ämne är vår undersökning väldigt viktig. Studien består av enkäter och intervjuer som vi tolkar med hjälp av hermeneutik. LÄS MER

 3. 3. Katt, kanin, spyfluga, pojke eller flicka? En kvalitativ litteraturstudie ur ett genusperspektiv av fem populära bilderböcker

  C-uppsats,

  Författare :Camilla Davour; Patricia Persson; [2010]
  Nyckelord :Bilderbok; genus; genusstereotyp; förskolan; litte;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte:I Läroplanen för förskolan framhålls att förskolan ska motverka traditionella könsroller och könsmönster, samt att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att utvecklas utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Utifrån de erfarenheter vi tillägnat oss genom verksamhetsförlagd utbildning har vi uppmärksammat att bilderboken har en framträdande plats i den pedagogiska verksamheten i förskolan. LÄS MER