Sökning: "Patrick Klercker"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Patrick Klercker.

  1. 1. Agile Software Development in Sweden : A quantitative study of developers’ satisfaction and their attitude towards agile thinking

    Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik; Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik

    Författare :Oskar Fransson; Patrick af Klercker; [2005]
    Nyckelord :Agile software development; Agil systemutveckling;

    Sammanfattning : På senare tid har agila systemutvecklingsmetoder trätt fram på marknaden, metoder som värderar flexibilitet, kundmedverkan och fokus på utvecklingsteamet och fungerande mjukvara snarare än fokus på utvecklingsverktygen och dokumentation. Vi vet dock inte vilken typ av systemutvecklingsmetod som verkligen är bättre än den andra. LÄS MER