Sökning: "Patrik Hägg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Patrik Hägg.

 1. 1. Utomhuspedagogikens fördelar och nackdelar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ina Hägg; Martin Magnusson; [2013]
  Nyckelord :Närmiljö; Sinnesstimulering; Utevistelse; Utomhuspedagogik; Växelverkan;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vårt syfte är att ta reda på för- och nackdelar med ett utomhuspedagogiskt arbetssätt utifrån yrkeserfarna pedagogers uppfattningar. Frågeställningarna vi har utgått från är: Vilka olika aspekter anser pedagogerna påverkar utomhuspedagogik? Hur kan olika gruppkonstellationer enligt pedagogerna påverkas vid utomhuspedagogisk verksamhet? Vad blir utomhuspedagogikens roll i växelverkan mellan teori och praktik? Vår utgångspunkt är två skolor, en kommunal och en privat skola. LÄS MER

 2. 2. IT som verktyg i musikundervisningen : en studie i musikpedagogers arbetssätt och förhållningssätt till IT i musikundervisningen på Estetiska programmets musikinriktning

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen

  Författare :Patrik Hägg; [2009]
  Nyckelord :IKT; Digital musikmediering; IT och musik; IT-verktyg;

  Sammanfattning : Denna studie är inriktad mot gymnasieskolans estetiska program och till musikinriktningen där musikpedagogers förhållningsätt, arbetssätt och IT-kompetens undersöks. Undersökningen är en kvalitativ studie där fyra musikpedagoger har intervjuats. LÄS MER