Sökning: "Patrik Holmen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Patrik Holmen.

 1. 1. Potential för utökad areal sådd inom Holmen Skog

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Patrik Lundström; [2015]
  Nyckelord :ståndort; multivariatanalys; PCA; PLS-DA; tall; contorta;

  Sammanfattning : Holmen Skog har som målsättning att öka andelen sådda föryngringsytor från dagens 24 % till 30 %. Erfarenheterna inom Holmen Skog vad gäller sådd är goda, men med ett ökat arealmål blir svårigheterna att hitta lämpliga bestånd större. LÄS MER

 2. 2. Plantmaterialets spårbarhet från fröplantage till etablerad ungskog : en analys baserad på Holmen Skogs plantproduktion i Gideå

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Adam Klingberg; Patrik Lundström; [2013]
  Nyckelord :föryngring; plantskola; plantering; kvalité; ; uppföljning;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete var att ta reda på hur spårbarheten för plantor såg ut i det praktiska skogsbruket, vilka effekter det har på kostnaderna i föryngringsfasen och om ökad spårbarhet skulle kunna förbättra kvalitén på de uppföljningar som görs. Vi utredde vilken information som fanns tillgänglig i de olika stegen i plantproduktionskedjan och hur informationsflödet såg ut. LÄS MER