Sökning: "Patrik Nordahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Patrik Nordahl.

  1. 1. Risker vid projektplanering : Vad bör prioriteras i planeringsfasen för att undvika att budget och tid överskrids?

    Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

    Författare :Jonathan Eklund; Patrik Nordahl; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna rapport har som syfte att ta reda på vilka de viktigaste faktorerna till att mångaprojekt inte klararbudget och tidplan är och vad man bör lägga vikt på i planeringsfasenför att undvika detta. Ämnet valdes för att många projekt drar över budget och tidplanoch det verkade därför intressant att få lite mer kunskap om varför det är så. LÄS MER