Sökning: "Paul Emilsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Paul Emilsson.

  1. 1. Världsarvet rasar : Visby ringmur och liknande försvarsanläggningar

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för bygg- och energiteknik (BE); Linnéuniversitetet/Institutionen för bygg- och energiteknik (BE); Linnéuniversitetet/Institutionen för bygg- och energiteknik (BE)

    Författare :Paul Thuvesson; Daniel Johnsson; Andreas Emilsson; [2013]
    Nyckelord :Byggnadsvård; Eketorp; Fornborg; Förbindare; Gråborg; Kalksten; Kallmur; Kronobergs slottsruin; Kulturminne; Kulturvård; Kulturvärden; Landmuren; Murar; Murkonstruktioner; Murkrön; Ras; Restaurering; Restaureringsideal; Ringmur; Ruin; Roms stadsmur; Ruinvård; Sjömuren; Skalmur; Stadsmur; Tallinns stadsmur; Torsburgen; Visby ringmur;

    Sammanfattning : En del av Visby ringmur rasade i februari 2012. Detta examensarbete tar upp ringmurens konstruktion och lösningar på hur man skall kunna återuppbygga muren på ett kulturhistoriskt korrekt sätt. Rapporten tar även upp andra murkonstruktioner och lösningar som man har använt sig av på liknande murar runt om i Europa. LÄS MER