Sökning: "Paul Engström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Paul Engström.

 1. 1. En hävdvunnen rätt - än sen? - Studie av begreppet "urminnes hävd" i svensk lagstiftning om renskötsel 1883 - 2006.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Engström; [2017]
  Nyckelord :renskötselrätt; folkrätt; fastighetsrätt; rättshistoria; urminnes hävd; samer; rennäringslag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur rättsfiguren ”urminnes hävd”, som enligt 1 § rennäringslag (1971:437) utgör grunden för samernas renskötselrätt, har hanterats i fem statliga utredningar om renskötande samers markrättigheter under perioden 1886 – 2006. Utredningarna betraktas som fem historiskt präglade uppfattningar om samers rätt, men inte som representationer av samtliga diskussioner som under tidsperioden förts i detta ämne. LÄS MER

 2. 2. The effect of metalinguistic feedback on Swedish students' essays in English

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Paul Engström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. What does it mean to be 'manly'? : A corpus analysis of masculinity in the 19thcentury

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Paul Engström; [2014]
  Nyckelord :Manly; Gender Performativity; Masculinity Theory; Corpus Linguistics; Corpus of Historical American English COHA ;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how the word manly was used during the 19thcentury. Using the Corpus of Historical American English (COHA) it looks atcollocates, the spread across registers and semantic meaning, in order to gain a betterunderstanding of the word and its usage. LÄS MER