Sökning: "Paul Wallen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Paul Wallen.

  1. 1. Vegetationslösningar och andra metoder mot stranderosion

    L3-uppsats, SLU/Horticulture

    Författare :Paul Wallén; [2008]
    Nyckelord :erosion; vegetation; sandrör; strandråg; strandkvickrot; sandstrand; hövd; strandfodring; Ammophila arenaria; Leymus arenarius; sanddyner; stranderosion; artificiell sandtillförsel;

    Sammanfattning : Today 70 percent of the world's sand beaches are under recession due to erosion. The global warming may have the effect upon the sea level increasing and the erosion increasing on the sand beaches. To save these sand beaches, the erosion must be prevented. LÄS MER