Sökning: "Paula Busic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Paula Busic.

  1. 1. Under ytan

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Paula Busic; [2014-08-27]
    Nyckelord :Ätstörningar; Elittränare; Kvalitativ innehållsanalys; ; Simning;

    Sammanfattning : Tidigare forskning visar att det finns bristfällig information gällande kunskap och förebyg-gande av ätstörningar. Dessutom har det skett en gradvis ökning av ätstörningar bland kvinnor på senare år, vilket styrker denna studiens relevans. LÄS MER