Sökning: "Paula Jansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Paula Jansson.

  1. 1. Lärplattan i förskolan : En studie om några förskollärares syn på lärplattan i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

    Författare :Paula Jansson; [2014]
    Nyckelord :Digital notepad; preschool teacher; pedagogical tool; knowledge; training; children; Lärplatta; förskollärare; pedagogiskt verktyg; kunskap; fortbildning; barn;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka lärarens arbete med lärplattor i förskolan. Studien har tre frågeställningar; 1) Hur beskriver förskollärarna sin syn på lärplattan som pedagogiskt verktyg? 2) Hur beskriver förskollärarna sitt arbete med lärplattan? 3) Hur beskriver förskollärarna lärplattans tillgänglighet för alla barn? Studien genomfördes på en förskola i Mellansverige. LÄS MER