Sökning: "Paulina Österberg Lindroos"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Paulina Österberg Lindroos.

  1. 1. IT i planeringen : Vilka möjligheter och hinder ger e-deltagande i planeringen?

    Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

    Författare :Paulina Österberg Lindroos; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I dagens samhälle blir vi allt mer beroende av internet. Myndigheter försöker med hjälp av e-delegationen införa e-förvaltning. E-deltagande är en del av e-förvaltningen som innebär att medborgare får chans att lämna sina synpunkter elektroniskt via någon form av verktyg på internet. LÄS MER