Sökning: "Paulina Johnsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Paulina Johnsson.

  1. 1. Har BMI betydelse i skolan? : En studie om samband mellan övervikt/fetma och skolupplevelser hos elvaåringar.

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Paulina Johnsson; Maria Persson; [2012]
    Nyckelord :children; school; overweight; participation; bullying; communication; learning; sleep;  social interactions; barn;  skola;  övervikt;  delaktighet;  mobbning; samspel;  kommunikation; lärande sömn;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sveriges folkhälsopolitik utgår idag från elva folkhälsomålområden. I målen finns bland annat fysisk aktivitet, goda matvanor och barns trygga uppväxtvillkor. Övervikt och fetma är ett utbrett och ökande folkhälsoproblem i Sverige, vilket kan leda till bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. LÄS MER